Spis treści

mechanika klasyczna – teoria

1. Ruch i jego rodzaje 2. Zasady dynamiki Newtona
3. Energia i jej rodzaje 4. Ruch jednostajny prostoliniowy
5. Ruch jednostajnie przyspieszony 6. Rzut ukośny
7. Tarcie. Siła tarcia 8. Ruch jednostajny po okręgu
9. Zasada zachowania energii 10. Środek masy
11. Pęd 12. Zasada zachowania pędu
13. Zderzenie ciał – definicja. Rodzaje zderzeń 14. Zderzenie sprężyste ciał
15. Zderzenie niesprężyste ciał 16. Ruch obrotowy opis
17. Moment bezwładności 18. Twierdzenie Steinera

grawitacja – teoria

1. Prawo powszechnego ciążenia 2. Grawitacja w pobliżu Ziemi
3. Grawitacja wewnątrz Ziemi 4. Prędkość ucieczki
5. Grawitacyjna energia potencjalna 6. Prawa Keplera

mechanika relatywistyczna – teoria

1. Czym się zajmuje teoria względności? 2. Postulaty szczególnej teorii względności Einsteina
3. Skrócenie długości 4. Względność czasu
5. Paradoks bliźniąt 6. Współczynnik Lorentza
7. Transformacja Lorentza 8. Względność prędkości
9. Pęd w ujęciu mechaniki relatywistycznej 10. Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej
11. Energia reakcji

mechanika płynów – teoria

1. Płyny – definicja 2. Gęstość płynów i ciał stałych
3. Ciśnienie płynów 4. Płyny w spoczynku. Ciśnienie hydrostatyczne
5. Prawo Pascala. Prasa hydrauliczna 6. Siła wyporu. Prawo Archimedesa

drgania i fale – teoria

1. Ruch harmoniczny – opis 2. Prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym
3. Siła w ruchu harmonicznym 4. Energia w ruchu harmonicznym
5. Wahadło torsyjne 6. Wahadło matematyczne i fizyczne
7. Oscylator harmoniczny – tłumiony 8. Fala – definicja. Rodzaje fal
9. Fale mechaniczne – opis. Amplituda, faza, liczba falowa, okres, częstotliwość, częstość kołowa i prędkość fali

termodynamika – teoria

1. Temperatura. Skala Celsjusza, Kelvina i Fahrenheita 2. Ciepło – definicja
3. Rozszerzalność temperaturowa 4. Zasady termodynamiki
5. Gaz doskonały

elektryczność i magnetyzm – teoria

1. Ładunek elektryczny 2. Prawo Coulomba
3. Zasada zachowania ładunku 4. Przewodniki, półprzewodniki i izolatory
5. Pole elektryczne 6. Linie pola elektrycznego
7. Dipol elektryczny. Elektryczny moment dipolowy 8. Prawo Ohma
9. Siła elektromotoryczna (SEM) i jej źródła 10. Prawa Kirchhoffa
11. Szeregowe i równoległe łączenie rezystorów 12. Kondensatory – opis, budowa. Pojemność elektryczna
13. Pojemność kondensatora płaskiego, walcowego i kulistego 14. Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów
15. Lewitacja magnetyczna

optyka – teoria

1. Fale elektromagnetyczne. Widmo fal elektromagnetycznych 2. Odbicie światła. Prawo odbicia światła
3. Załamanie światła. Prawo załamania światła 4. Współczynnik załamania światła

fizyka współczesna – teoria

1. Definicja kwantu. Foton i jego energia 2. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
3. Fale materii. Długość fali de Broglie’a

pomoce z fizyki

1. Jednostki podstawowe układu SI 2. Przedrostki jednostek układu SI
3. Alfabet grecki 4. Tożsamości trygonometryczne

wyprowadzenia wzorów

1. Transformacja Lorentza 2. Grawitacyjna energia potencjalna
3. Trzecie prawo Keplera 4. Przemieszczenie oscylatora harmonicznego nietłumionego
5. Zasięg rzutu ukośnego