Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – rok 2018 („nowa matura”) – zadania nr 5 – 8

Arkusze maturalne
Brak komentarzy
Drukuj
nowa matura 2018 - zadanie nr 5_1

Układ pudełek znajduje się w spoczynku, w związku z czym wypadkowa sił działających na ten układ musi być równa zero. Pojawienie się siły tarcia statycznego FTs  działającej na górne pudełko, której wartość musimy znaleźć, związane jest bezpośrednio z siłą ciężkości Fg2  działającą na pudełko dolne. Siła ta przenoszona jest za pośrednictwem linki łączącej obydwa pudełka. Przyjmując do obliczeń wartość przyspieszenia grawitacyjnego g  = 10 m/s2, mamy:

$$F_{Ts} = F_{g2} = m_2 \hspace{.05cm} g = 0,\hspace{-.05cm}2 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot 10 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2} = 2 \hspace{.05cm} \textrm{N}$$

gdzie m2  to masa dolnego pudełka.

Prawidłowa odpowiedź: A – 3.

nowa matura 2018 - zadanie nr 5_2

Aby obydwa pudełka zaczęły się poruszać, siła ciężkości działająca na dolne pudełko musi być większa od maksymalnej siły tarcia statycznego działającej na pudełko górne (zobacz: Tarcie. Siła tarcia):

$$\vec{F}_{g2} \hspace{.05cm} > \hspace{.05cm} \vec{F}_{Ts,max} \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} (m_2 + m_x) \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} > \hspace{.05cm} \mu_s \hspace{.05cm} N \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} (m_2 + m_x) \hspace{.05cm} g \hspace{.05cm} > \hspace{.05cm} \mu_s \hspace{.05cm} m_1 \hspace{.05cm} g$$

gdzie m1  to masa górnego pudełka, a mx  to masa piasku, jaką należy dosypać do dolnego pudełka, aby układ pudełek zaczął się poruszać.

Po skróceniu oraz przekształceniu stronami powyższego wyrażenia, otrzymamy:

$$m_x \hspace{.05cm} > \hspace{.05cm} \mu_s \hspace{.05cm} m_1 \hspace{.05cm} – \hspace{.05cm} m_2$$

i w konsekwencji:

$$m_x \hspace{.05cm} > \hspace{.05cm} 0,\hspace{-.05cm}25 \hspace{.05cm} \cdot 1 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \hspace{.1cm} – \hspace{.05cm} 0,\hspace{-.05cm}2 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} m_x \hspace{.05cm} > \hspace{.05cm} 0,\hspace{-.05cm}05 \hspace{.05cm} \textrm{kg}$$

Prawidłowa odpowiedź: masa piasku musi być większa niż 0,05 kg.

nowa matura 2018 - zadanie nr 6_1

Praca W  wykonana przez siłę, z jaką pracownik działał na deskę, podczas ustawiania jej od pozycji poziomej do pozycji pionowej, odpowiada zmianie energii potencjalnej ΔEp  deski. Wiemy, że deska jest sztywna oraz jednorodna, w związku z czym środek masy deski znajduje się w połowie jej długości, a więc w odległości 2 m od jej końców. Podczas podnoszenia środek masy deski przebywa w pionie drogę równą 2 m, zatem praca W  była równa:

$$W = \Delta \hspace{0.05cm} E_p = m \hspace{0.05cm} g \hspace{0.05cm} \Delta \hspace{0.02cm} h_{sm} = 20 \hspace{0.05cm} \textrm{kg} \cdot 10 \hspace{0.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2} \cdot 2 \hspace{0.05cm} \textrm{m} = 400 \hspace{0.05cm} \textrm{J}$$

Prawidłowa odpowiedź: praca jaką wykonał pracownik podczas podnoszenia deski była równa 400 J.

nowa matura 2018 - zadanie nr 6_2

Podczas każdego z ‘postojów’ przy podnoszeniu deski, pracownik utrzymywał deskę nieruchomo, więc możemy założyć, że deska ta znajdowała się w równowadze statycznej. Aby obliczyć siłę, z jaką pracownik działał na linę, gdy deska była uniesiona względem podłoża pod kątem 25o skorzystamy z warunku równowagi momentów sił działających na deskę:

Warunek równowagi momentów sił
Suma wektorowa wszystkich działających na ciało momentów sił $\vec{M}$ mierzonych względem dowolnego punktu odniesienia musi być równa zero:
$$\vec{M}_{wyp} = 0$$

Zgodnie z poniższym rysunkiem na deskę działają dwie siły: siła $\vec{F}$, z jaką pracownik działa na linę oraz siła ciężkości $\vec{F_g}$. Zwróć uwagę, że siły te działają w kierunku pionowym, a nas interesują składowe tych sił, prostopadłe do deski (deska jest nachylona pod kątem 25o względem podłoża). Obliczenia przeprowadzimy dla momentów sił mierzonych względem punktu podparcia deski oznaczonego na rysunku literą P.

siły działające na deskę - rysunek schematyczny - nowa matura 2018 - zadanie nr 6_2
Siły działające na deskę – rysunek schematyczny

Z warunku równowagi momentów sił, mamy więc:

$$- \hspace{.05cm} \tfrac{l}{2} \hspace{.05cm} F_{gy} + l \hspace{.05cm} F_y = 0 \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{l}{2} \hspace{.05cm} F_{g} \hspace{.08cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha + l \hspace{.05cm} F \hspace{.08cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha = 0$$

gdzie l /2 to ramię siły ciężkości (punkt zaczepienia siły ciężkości oddalony jest właśnie o taką odległość od punktu P), a l  to jednocześnie długość deski oraz ramię siły, z jaką pracownik działa na linę.

Po przekształceniu powyższego wzoru względem szukanej siły F , skróceniu wyrazów podobnych oraz podstawieniu wartości liczbowych i wykonaniu obliczeń, dostaniemy:

$$F = \dfrac{F_g}{2} = \dfrac{m \hspace{.05cm} g}{2} = \dfrac{20 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot 10 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2}}{2} = 100 \hspace{.05cm} \textrm{N}$$

Prawidłowa odpowiedź: siła, z jaką pracownik działał na linę była równa 100 N.

nowa matura 2018 - zadanie nr 6_3

Zmiana kąta nachylenia deski względem podłoża nie wpływa na wartość siły, z jaką pracownik działa na linę. Zauważ, że gdybyśmy do wzoru opisującego równowagę momentów sił (patrz: zadanie 6.2) wstawili w miejsce kąta α inną wartość (np. β , gdzie β  ≠ α) to i tak wartości kątów uległyby skróceniu i otrzymalibyśmy dokładnie taki sam wzór na siłę F  jak w zadaniu 6.2. Dzieje się tak dlatego, że zarówno zwrot sił, jak i długość ich ramion nie ulegają zmianie podczas zmiany kąta nachylenia deski.

Prawidłowa odpowiedź: B – 3.

nowa matura 2018 - zadanie nr 6_4

Zdanie 1

Zgodnie ze wzorem na pracę W , który zapisaliśmy w zadaniu 6.1, wartość tej pracy zależy tylko i wyłącznie od masy deski, przyspieszenia ziemskiego oraz drogi, jaką w pionie przebywa środek masy deski. Wielkości te nie zależą od miejsca zamocowania liny, a więc zdanie to jest prawdziwe.

Zdanie 2

Aby dowiedzieć się jak zmieni się wartość siły, z jaką pracownik działa na deskę, dokonajmy stosownych obliczeń. Ramię tej siły wynosi teraz 3/4 l , a więc korzystając ze wzoru opisującego równowagę momentów sił (zobacz: zadanie 6.2), mamy:

$$\tfrac{l}{2} \hspace{.05cm} F_{g} \hspace{.08cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha = \tfrac{3}{4} \hspace{.05cm} l \hspace{.05cm} F \hspace{.08cm} \textrm{cos} \hspace{.05cm} \alpha \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} F = \tfrac{2}{3} \hspace{.05cm} F_g = \tfrac{2}{3} \cdot 20 \hspace{.05cm} \textrm{kg} \cdot 10 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2} = 133,\hspace{-.05cm}3 \hspace{.05cm} \textrm{N}$$

Wartość tej siły jest większa od wartości uzyskanej w zadaniu 6.2, a więc zdanie to jest prawdziwe.

Zdanie 3

Gdybyśmy zapisali dla tego układu warunek równowagi sił, otrzymalibyśmy:

$$\vec{R} + \vec{F} = \vec{F_g}$$

gdzie $\vec{R}$  to siła reakcji podłoża.

Aby równanie to było spełnione siła reakcji podłoża musi ‘reagować’ na zmianę siły, z jaką pracownik działa na linę. Wraz ze wzrostem siły napięcia liny siła reakcji musi się zmniejszać i odwrotnie, dlatego też i to zdanie jest prawdziwe.

Prawidłowa odpowiedź: 1 – P , 2 – P , 3 – P.

nowa matura 2018 - zadanie nr 7_1

Zdanie 1

Jak wynika z treści zadania układ składający się z chłopców oraz ich deskorolek możemy traktować jako układ izolowany tj. układ nie wymieniający masy z otoczeniem, w którym wypadkowa sił zewnętrznych działających na układ jest równa zero. Zgodnie z zasadą zachowania pędu całkowity pęd układu izolowanego pozostaje stały w czasie (zobacz: Zasada zachowania pędu), w związku z czym pęd układu chłopcy-deskorolki przyjmuje jednakową wartość przed oraz po ich odepchnięciu.

Zdanie 2

Masy chłopców oraz ich deskorolek są jednakowe, w związku z czym po odepchnięciu pęd układu deskorolka – chłopiec A będzie równy pędowi układu deskorolka – chłopiec B.

Zdanie 3

W pierwszym przypadku tj. gdy chłopiec A odepchnął się od ściany, siły wprawiające układ deskorolka – chłopiec A w ruch wykonały nad tym układem pracę, czego bezpośrednią konsekwencją jest zmiana energii kinetycznej tego układu. W drugim przypadku tj. gdy chłopiec A odepchnął się od deskorolki chłopca B praca wykonana przez siły wprawiające te dwa układy w ruch spowodowała zmianę energii kinetycznej zarówno chłopca A, jak i chłopca B. Ponieważ w jednym oraz w drugim przypadku została wykonana jednakowa praca, dlatego też możemy oczekiwać, że energia kinetyczna chłopca A (a więc także i jego prędkość) będzie mniejsza, niż w przypadku odepchnięcia się od ściany.

Prawidłowa odpowiedź: 1 – P, 2 – F, 3 – F.

nowa matura 2018 - zadanie nr 7_2

Zacznijmy od zapisania ogólnej zależności zgodnie, z którą całkowita praca wykonana przez siły wprawiające w ruch układ deskorolka – chłopiec (W1) przyjmuje jednakową wartość, co praca W2 wykonana przez siły wprawiające w ruch układ deskorolki – chłopcy:

$$W_1 = W_2$$

Gdy chłopiec A odpycha się od ściany praca W1 równa się zmianie jego energii kinetycznej Ek1A :

$$W_1 = \Delta \hspace{.02cm} E_{k1A} = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{1A}^2 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{0,1A}^2 = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{1A}^2$$

Początkowo chłopiec A nie poruszał się, dlatego też prędkość początkowa V0,1A  = 0 m/s. Prędkość końcowa V1A  jest znana i wynosi 4 m/s. W drugim przypadku tj. gdy chłopiec A odepchnął się od chłopca B praca W2 równa się zmianie ich energii kinetycznych Ek2A  oraz Ek2B  (w poniższym wzorze pominięto wyrazy związane z początkową energią kinetyczną chłopców, gdyż ich prędkość początkowa była równa 0 m/s):

$$W_2 = \Delta \hspace{.02cm} E_{k2A} + \Delta \hspace{.02cm} E_{k2B} = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{2A}^2 + \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_B \hspace{.05cm} V_{2B}^2$$

Podstawiając dwa powyższe wyrażenia do wzoru W1 = W2, dostaniemy:

$$ \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{1A}^2 = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{2A}^2 + \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_B \hspace{.05cm} V_{2B}^2$$

Aby obliczyć prędkość V2A , skorzystamy z zasady zachowania pędu dla tego układu:

$$\vec{p}_p = \vec{p}_k \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} 0 = \vec{p}_{2A} + \vec{p}_{2B} = m_A \hspace{.05cm} \vec{V}_{2A} + m_B \hspace{.05cm} \vec{V}_{2B}$$

gdzie $\vec{p}_p$ i $\vec{p}_k$ to odpowiednio początkowy i końcowy wektor pędu układu (chłopcy początkowo spoczywali, więc ich początkowy pęd wynosił 0).

Po przekształceniu powyższego wyrażenia, dostaniemy:

$$m_A \hspace{.05cm} \vec{V}_{2A} = \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} m_B \hspace{.05cm} \vec{V}_{2B}$$

Znak ‘-’ oznacza, że chłopcy po odepchnięciu się poruszali się w przeciwnych kierunkach. Zgodnie z treścią zadania masy chłopców i deskorolek są jednakowe, dlatego też mA  = mB . Korzystając z tego faktu możemy stwierdzić, że prędkości chłopców po ich odepchnięciu także muszą posiadać jednakową wartość: V2A  = V2B . Mamy więc:

$$ \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{1A}^2 = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{2A}^2 + \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm}m_A \hspace{.05cm} V_{2A}^2 = m_A \hspace{.05cm} V_{2A}^2$$

Po skróceniu, wykonaniu przekształceń oraz podstawieniu wartości liczbowych i wykonaniu obliczeń, otrzymamy:

$$V_{2A}^2 = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} V_{1A}^2 \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} V_{2A} = \dfrac{V_{1A}}{\sqrt{2}} = \dfrac{4 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}}}{\sqrt{2}} = 2,\hspace{-.05cm}83 \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$$

Prawidłowa odpowiedź: prędkość chłopca A po odepchnięciu się od deskorolki chłopca B wynosi 2,83 m/s.

nowa matura 2018 - zadanie nr 8_1

Zdanie 1

Zgodnie z teorią całkowita praca wykonana przez gaz podczas przemian termodynamicznych równa się polu powierzchni zawartej wewnątrz wykresu w układzie p (V ) – w takim właśnie układzie został przedstawiony cykl termodynamiczny silnika I i II. Pole powierzchni zawartej wewnątrz wykresu dla obydwu silników cieplnych odpowiada polu prostokąta. Zwróć uwagę, że pole to w jednym oraz w drugim przypadku ‘obejmuje’ dwie kratki, w związku z czym całkowita praca wykonana przez gaz w silniku I oraz II musi przyjmować jednakową wartość.

Zdanie 2

Aby obliczyć maksymalną temperaturę gazu w silniku I oraz II skorzystamy z równania stanu gazu doskonałego nazywanego także równaniem Clapeyrona:

$$p \hspace{.05cm} V = n \hspace{.05cm} R \hspace{.05cm} T$$

gdzie: p , V  i T  to odpowiednio ciśnienie, objętość oraz temperatura gazu doskonałego, n  – liczba moli gazu doskonałego, a R  to tzw. uniwersalna stała gazowa.

Zgodnie z treścią zadania obydwa silniki zawierają jeden mol gazu doskonałego, dlatego n  = 1. Po przekształceniu powyższego wzoru względem temperatury T, dostaniemy:

$$T = \dfrac{p \hspace{.05cm} V}{R}$$

Po odczytaniu maksymalnych wartości ciśnienia i objętości (szukamy maksymalnej temperatury) dla jednego oraz drugiego silnika oraz po podstawieniu ich do powyższego wzoru i wykonaniu obliczeń, otrzymamy:

$$T_{1,max} = \dfrac{2 \hspace{.05cm} p_1 \cdot \hspace{.05cm} 3 \hspace{.05cm} V_1}{R} = \dfrac{6 \hspace{.1cm} p_1 \hspace{.05cm} V_1}{R}$$

oraz:

$$T_{2,max} = \dfrac{3 \hspace{.05cm} p_1 \cdot \hspace{.05cm} 2 \hspace{.05cm} V_1}{R} = \dfrac{6 \hspace{.1cm} p_1 \hspace{.05cm} V_1}{R}$$

Prawidłowa odpowiedź: 1 – taka sama, 2 – taka sama.

nowa matura 2018 - zadanie nr 8_2

Zacznijmy od zapisania ogólnego wzoru opisującego sprawność η  dowolnego urządzenia:

$$\eta = \dfrac{E_{przek}}{E_{dost}}$$

gdzie Eprzek  to energia przekształcana przez urządzenie, a Edost  to energia dostarczona do urządzenia.

W przypadku silnika cieplnego powyższe wyrażenie możemy zapisać w następującej formie:

$$\eta = \dfrac{W}{Q_{pob}} = \dfrac{Q_{pob} \hspace{0.15cm} – \hspace{.1cm} Q_{od}}{Q_{pob}}$$

gdzie W  to praca wykonana przez silnik cieplny, a Qpob  i Qod  to odpowiednio ciepło pobrane oraz ciepło oddane przez silnik cieplny.

Wiemy, że silnik I pobiera 23 kJ ciepła (Qpob ), a oddaje 19 kJ ciepła (Qod ), w związku z czym, mamy:

$$\eta = \dfrac{Q_{pob} \hspace{0.15cm} – \hspace{.1cm} Q_{od}}{Q_{pob}} = \dfrac{23 \hspace{.05cm} \textrm{kJ} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 19 \hspace{.05cm} \textrm{kJ}}{23 \hspace{.05cm} \textrm{kJ}} = 0,\hspace{-.07cm}17$$

Sprawność urządzeń przyjęło się podawać w procentach, dlatego η  = 0,17 ⋅ 100% = 17%.

Prawidłowa odpowiedź: sprawność silnika I wynosi 17%.

nowa matura 2018 - zadanie nr 8_3

Przemiana izochoryczna to proces termodynamiczny, podczas trwania którego objętość układu pozostaje stała (V  = constans). Wzór opisujący ciepło pobierane przez układ podczas tej przemiany przedstawia się następująco:

$$Q_V = n \hspace{.05cm} c_V \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} T$$

gdzie n  to liczba moli gazu, cV  – ciepło molowe gazu przy stałej objętości, a ΔT  to oczywiście zmiana temperatury gazu.

Z treści zadania wiemy, że w obydwu silnikach znajduje się jeden mol gazu doskonałego (n  = 1) o tym samym cieple molowym cV . Aby obliczyć wartość ciepła QVII  pobranego przez silnik II musimy powiązać zmianę temperatury gazu z wielkością, która jest znana. Podczas przemiany izochorycznej zmiana temperatury gazu jest wprost proporcjonalna do zmiany jego ciśnienia, a wartość tą możemy odczytać dla obydwu silników z wykresów p (V ). Korzystając z równania stanu gazu doskonałego (patrz zadanie 8.1), mamy:

$$\Delta \hspace{.02cm} p \hspace{.05cm} V = n \hspace{.05cm} R \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} T \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} \Delta \hspace{.02cm} T = \dfrac{\Delta \hspace{.02cm} p \hspace{.05cm} V}{n \hspace{.05cm} R} = \dfrac{\Delta \hspace{.02cm} p \hspace{.05cm} V}{R}$$

Po wprowadzeniu powyższego wzoru do równania opisującego ciepło przemiany izochorycznej silnika I oraz II oraz zauważeniu, że zmiana ciśnienia w silniku I wynosi p1  (2 p1  – p1  = p1 ), a w silniku II – 2 p1  (3 p1  – p1  = 2 p1 ), otrzymamy:

$$Q_{V\textrm{I}} = c_V \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} T_{\textrm{I}} = \dfrac{c_V \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} p_{\textrm{I}} \hspace{.05cm} V}{R} = \dfrac{p_1 \hspace{.05cm} c_V \hspace{.05cm} V}{R}$$

oraz:

$$Q_{V\textrm{II}} = c_V \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} T_{\textrm{II}} = \dfrac{c_V \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} p_{\textrm{II}} \hspace{.05cm} V}{R} = \dfrac{2 \hspace{.05cm} p_1 \hspace{.05cm} c_V \hspace{.05cm} V}{R} = 2 \hspace{.05cm} Q_{V\textrm{I}}$$

Ciepło QVI  jest znane i wynosi 3 kJ, w związku z czym ciepło QVII  wynosi 6 kJ.

Prawidłowa odpowiedź: ciepło pobierane przez silnik II podczas przemiany izochorycznej wynosi 6 kJ.


Rozwiązania kolejnych zadań z tego arkusza maturalnego znajdziesz na poniższych stronach:

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2018 – zad. nr 1-4

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2018 – zad. nr 9-12

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2018 – zad. nr 13-16

Dodaj komentarz