Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – rok 2018 („nowa matura”) – zadania nr 9 – 12

Arkusze maturalne
Brak komentarzy
Drukuj
nowa matura 2018 - zadanie nr 9_1

Wahadło wykonuje drgania, a więc siła reakcji napiętej liny $\vec{F_r}$  musi przyjmować większą wartość, niż siła grawitacji $\vec{F_g}$  (warunek kontynuacji drgań wahadła). W przypadku zaniku drgań, siły te będą się równoważyć.

wahadło matematyczne - rozkład sił - rysunek schematyczny - nowa matura 2018 - zadanie nr 9_1
Wahadło matematyczne – siły działające na kulkę wykonującą drgania – rysunek schematyczny

Prawidłowa odpowiedź: $\vec{F_r} \hspace{.05cm} > \hspace{.05cm} \vec{F_g}$.

nowa matura 2018 - zadanie nr 9_2

Punktem wyjścia dla naszych obliczeń będzie wzór na okres T  wahadła matematycznego:

$$T = 2 \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} \sqrt{\dfrac{L}{g}}$$

gdzie L  to odległość dzieląca punkt zawieszenia wahadła od środka jego masy, a g  – przyspieszenie ziemskie.

Wahadło matematyczne to jeden z przykładów oscylatora harmonicznego, którego drgania zachodzą w płaszczyźnie pionowej, pod wpływem siły grawitacji. W większości zadań dotyczących wahadła matematycznego mamy do czynienia z ciałem o znikomo małej masie i rozmiarach, wskutek czego za długość wahadła przyjmujemy długość nici, na której ciało to jest zawieszone. W tym jednak przypadku nie możemy tego zrobić, gdyż kula zawieszona na linie ma średnicę równą 0,8 m. Oznacza to, że za długość L  wahadła musimy przyjąć długość l  liny oraz promień r  kuli (bierzemy pod uwagę odległość od punktu zawieszenia wahadła do środka masy kuli): $L = l + r$ .

Aby obliczyć czas t , po którym kula dotrze od najwyższego do najniższego punktu toru jej ruchu należy zauważyć, że czas ten odpowiada 1/4 okresu T  wahadła matematycznego (okres to czas, w jakim wykonywane jest jedno pełne drganie ciała), zatem:

$$t = \dfrac{T}{4} = \tfrac{1}{4} \cdot 2 \hspace{.05cm} \pi \hspace{.05cm} \sqrt{\dfrac{l + r}{g}} = \frac{\pi}{2} \hspace{.05cm} \sqrt{\dfrac{l + r}{g}}$$

Po podstawieniu do powyższego wyrażenia wartości liczbowych oraz wykonaniu obliczeń, dostaniemy:

$$t = \frac{3,\hspace{-.05cm}14}{2} \cdot \sqrt{\dfrac{6 \hspace{.05cm} \textrm{m} + 0,\hspace{-.05cm}4 \hspace{.05cm} \textrm{m}}{9,\hspace{-.05cm}81 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2}}} = 1,\hspace{-.05cm}27 \hspace{.05cm} \textrm{s} \approx 1,\hspace{-.05cm}3 \hspace{.05cm} \textrm{s}$$

Prawidłowa odpowiedź: czas potrzebny kuli na przebycie drogi od najwyższego do najniższego punktu jej toru wynosi ok. 1,3 s.

nowa matura 2018 - zadanie nr 9_3

Rozbieżność wyników może wynikać z:

  • pominięcia w modelu wahadła sił oporów ruchu
  • rozmiarów kuli (model wahadła zakłada, że ciało zawieszone na linie/nici ma znikomo małą masę oraz rozmiary w stosunku do długości liny/nici)
  • rozciągliwości liny (zgodnie z teorią lina nie powinna być rozciągliwa)
  • dużych wychyleń kuli (wzór na okres wahadła matematycznego jest słuszny tylko dla drgań o małej amplitudzie)

Prawidłowa odpowiedź: jak napisano powyżej.

nowa matura 2018 - zadanie nr 10_1

Opór zastępczy oporników w pomiarze nr 2 był równy 2 Ω. Rezystancja każdego opornika wynosi 4 Ω. Aby otrzymać wartość oporu z pomiaru 2 oporniki musiały być połączone w sposób równoległy. Jeden z takich układów oporników, dla którego opór zastępczy wynosi 2 Ω przedstawiono na poniższym rysunku:

schemat obwodu z opornikami - rysunek schematyczny - nowa matura 2018 - zadanie nr 10_1
Jeden z możliwych sposobów połączenia oporników – rysunek schematyczny

Dla pewności wykonajmy proste obliczenia:

$$\dfrac{1}{R_z} = \dfrac{1}{R} + \dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{4 \hspace{.05cm} \Omega} + \dfrac{1}{4 \hspace{.05cm} \Omega} = \dfrac{1}{2 \hspace{.05cm} \Omega} \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} R_Z = 2 \hspace{.05cm} \Omega$$

nowa matura 2018 - zadanie nr 10_2

Podpunkt a)

wykres U(R) dla układu oporników - nowa matura 2018 - zadanie nr 10_2
Wykres U (R ) dla układu oporników

Podpunkt b)

Wykresem zależności U (R ) jest krzywa nazywaną hiperbolą. Zauważ, że dla coraz większych wartości rezystancji R  wartość napięcia U  będzie tylko nieznacznie rosnąć, zbliżając się, w tym przypadku, do U  = 6 V. I tyle właśnie powinna wynosić wartość SEM baterii.

Prawidłowa odpowiedź: wartość SEM baterii wynosi w przybliżeniu 6 V.

nowa matura 2018 - zadanie nr 10_3

Rzeczywiste źródło siły elektromotorycznej (SEM), którego przykładem jest bateria, posiada pewien opór wewnętrzny rw , na którego wartość składa się opór elektryczny wszystkich elementów wchodzących w skład danego źródła SEM. Aby obliczyć opór wewnętrzny oraz wartość źródła SEM skorzystamy z drugiego prawa Kirchhoffa zapisanego dla obwodu przedstawionego w zadaniu 10.1:

$$\varepsilon \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} I \hspace{.05cm} r_w \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} U = 0$$

gdzie ε  to wartość SEM baterii, I rw  – spadek napięcia na baterii, związany z jej oporem wewnętrznym, a U  to wartość napięcia zmierzona woltomierzem, po dołączeniu do baterii układu oporników o oporze zastępczym Rz .

Aby ułatwić sobie obliczenia skorzystamy z prawa Ohma, które pozwoli nam wyeliminować natężenie prądu I  z powyższego równania (przez baterię oraz układ oporników, traktowany jako całość, przepływa prąd o tym samym natężeniu). Dostaniemy wówczas:

$$\varepsilon \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} \dfrac{U}{R_z} \hspace{.05cm} r_w \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} U = 0 \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} \varepsilon = \dfrac{U}{R_z} \hspace{.05cm} r_w + U$$

Mamy więc dwie niewiadome, których wartość musimy znaleźć. W tym celu zapiszmy dwa układy równań, do których wstawimy wartości liczbowe U  oraz Rz  dla 2-go oraz 3-go pomiaru (mamy tu pełną dowolność; tylko od nas zależy jakie dwa pomiary weźmiemy pod uwagę):

$$\varepsilon = \dfrac{3,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{2 \hspace{.05cm} \Omega} \hspace{.05cm} r_w + 3,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}$$

$$\varepsilon = \dfrac{4,\hspace{-.05cm}6 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{4 \hspace{.05cm} \Omega} \hspace{.05cm} r_w + 4,\hspace{-.05cm}6 \hspace{.05cm} \textrm{V}$$

Gdy do pierwszego równania w miejsce ε  wstawimy drugie równanie, otrzymamy:

$$\dfrac{4,\hspace{-.05cm}6 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{4 \hspace{.05cm} \Omega} \hspace{.05cm} r_w + 4,\hspace{-.05cm}6 \hspace{.05cm} \textrm{V} = \dfrac{3,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{2 \hspace{.05cm} \Omega} \hspace{.05cm} r_w + 3,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V} \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} r_w \cdot \left( \dfrac{4,\hspace{-.05cm}6 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{4 \hspace{.05cm} \Omega} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} \dfrac{3,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{2 \hspace{.05cm} \Omega} \right) = \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 0,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}$$

Po przekształceniu powyższego wyrażenia oraz wykonaniu obliczeń, dostaniemy:

$$r_w = \dfrac{\hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 0,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{\left( \dfrac{4,\hspace{-.05cm}6 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{4 \hspace{.05cm} \Omega} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} \dfrac{3,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{2 \hspace{.05cm} \Omega} \right)} = \dfrac{\hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 0,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{\hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} \dfrac{6 \hspace{.05cm} \textrm{V} \cdot \Omega}{8 \hspace{.05cm} \Omega^2}} = 1,\hspace{-.05cm}1 \hspace{.05cm} \Omega$$

Znając wartość oporu wewnętrznego źródła możemy przystąpić do obliczenia jego wartości (korzystamy z pierwszego równania):

$$\varepsilon = \dfrac{3,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{2 \hspace{.05cm} \Omega} \cdot 1,\hspace{-.05cm}1 \hspace{.05cm} \Omega + 3,\hspace{-.05cm}8 \hspace{.05cm} \textrm{V} = 5,\hspace{-.05cm}9 \hspace{.05cm} \textrm{V}$$

Prawidłowa odpowiedź: ε  = 5,9 V, rw  = 1,1 Ω.

nowa matura 2018 - zadanie nr 11_1

Główna trudność tego zadania polega na odpowiednim narysowaniu normalnej do powierzchni, czyli prostej prostopadłej do powierzchni granicznej ośrodków w punkcie odbicia i załamania światła, względem której wyznaczamy położenie promienia odbitego oraz załamanego. Gdy uporamy się z tym problemem naszkicowanie promienia odbitego i załamanego będzie już formalnością. Aby tego dokonać skorzystamy z prawa odbicia oraz prawa załamania światła. Zgodnie z prawem odbicia kąt odbicia jest równy kątowi padania światła, w związku z czym kierunek promienia odbitego od powierzchni granicznej powietrze-szkło będzie wyznaczony przez kąt odbicia światła α. Aby narysować promień załamany należy zauważyć, że powietrze posiada mniejszy współczynnik załamania światła, niż szkło, w związku z czym kąt załamania światła β będzie mniejszy od kąta padania światła α (β  < α), a więc promień załamany będzie leżał blisko normalnej do powierzchni.

bieg promieni świetlnych w powietrzu oraz w szkle - rysunek schematyczny - nowa matura 2018 - zadanie nr 11_1
Bieg promienia świetlnego odbitego od powierzchni granicznej powietrze-szkło oraz promienia załamanego, po wniknięciu do szkła – rysunek schematyczny
nowa matura 2018 - zadanie nr 11_2

Zmiana kierunku rozchodzenia się światła przy przejściu przez dwa przezroczyste ośrodki (tzw. zjawisko załamania światła) występuje wtedy, gdy prędkość światła, po przejściu z jednego ośrodka do drugiego, ulega zmianie. Przedstawiony w zadaniu bieg promieni świetlnych będzie więc możliwy tylko wtedy, gdy światło w cieczy oraz w szkle będzie rozchodzić się z taką samą prędkością. Korzystając z prawa załamania światła, nazywanego również prawem Snella, możemy dodać, że w tym konkretnym przypadku kąt załamania światła w cieczy będzie równy kątowi padania światła na powierzchnię graniczną ciecz-szkło.

Prawidłowa odpowiedź: światło musi rozchodzić się z jednakową prędkością w obydwu ośrodkach.

nowa matura 2018 - zadanie nr 12_1

Fala stojąca to fala powstająca wskutek interferencji (nakładania się) dwóch fal sinusoidalnych o takich samych długościach fali oraz amplitudach, poruszających się w przeciwnych kierunkach. Węzłami nazywamy miejsca, w których amplituda fali przyjmuje zerową wartość, a strzałki to miejsca, w których amplituda fali przyjmuje wartość największą. Wyobraźmy sobie falę stojącą jako nieco ‘zmodyfikowaną’ falę sinusoidalną. Każda połówka takiej sinusoidy ma długość równą połowie długości fali: λ /2. W ‘skład’ każdej takiej połówki wchodzą dwa węzły oraz jedna strzałka. Strzałka fali położona jest dokładnie w centralnej części takiej połówki, a więc jest ona oddalona od każdego z węzłów o wielkość równą połowie długości połówki sinusoidy tj. o wielkość λ /4.

Prawidłowa odpowiedź: odpowiedź A : λ /4.

nowa matura 2018 - zadanie nr 12_2

Obydwa końce struny są unieruchomione, w związku z czym możemy je traktować jako węzły fali stojącej oddalone od siebie o wielkość l  równą długości tejże struny. Najprostszy schemat zakłada wytworzenie w tej strunie fali stojącej składającej się z dwóch węzłów oraz jednej strzałki, zlokalizowanej w środku struny (wyobraź sobie, że zostanie utworzona jedna z dwóch połówek fali – każda z tych połówek jest równa połowie długości fali). Wówczas długość struny będzie odpowiadać połowie długości fali λ:

$$l = \dfrac{\lambda}{2}$$

Gdy przekształcimy powyższy wzór względem λ  i dokonamy obliczeń, otrzymamy największą długość fali stojącej możliwej do wytworzenia w tej strunie:

$$\lambda_{max} = 2 \cdot l = 2 \cdot 90 \hspace{.05cm} \textrm{cm} = 180 \hspace{.05cm} \textrm{cm}$$

Prawidłowa odpowiedź: λmax  = 180 cm.

nowa matura 2018 - zadanie nr 12_3

Zacznijmy od zapisania ogólnego wzoru pozwalającego obliczać częstotliwości rezonansowe drgań wytworzonych w strunie o długości l  z unieruchomionymi końcami:

$$f_n = n \hspace{.05cm} \dfrac{V}{2 \hspace{.05cm} l}$$

gdzie n  to dodatnia liczba całkowita nazywana liczbą harmoniczną, a V  to prędkość fali wytworzonej w strunie.

Dla n  = 1 otrzymamy najniższą częstotliwość rezonansową w strunie nazywaną drganiem podstawowym albo pierwszą harmoniczną. Kolejne częstotliwości rezonansowe wytworzone w strunie są całkowitymi wielokrotnościami drgania podstawowego. W zadaniu podano dwie kolejne częstotliwości fal stojących równe 450 Hz oraz 675 Hz. Częstotliwość fali, której wartość wynosi 675 Hz oznaczmy jako fn , a częstotliwość równą 450 Hz, jako fn-1 . Dostaniemy wówczas:

$$f_n = n \hspace{.05cm} \dfrac{V}{2 \hspace{.05cm} l} = n \hspace{.05cm} f_1 \hspace{1cm} , \hspace{1cm} f_{n -1} = (n \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 1) \hspace{.05cm} \dfrac{V}{2 \hspace{.05cm} l} = (n \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 1) \hspace{.05cm} f_1$$

gdzie $f_1 = \tfrac{V}{2 \hspace{.05cm} l}$  to częstotliwość rezonansowa dla n  = 1 (drganie podstawowe).

Aby dowiedzieć się ile wynosi częstotliwość drgania podstawowego, podstawmy powyższe wyrażenia do wzoru $f_n \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} f_{n-1}$ :

$$f_n \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} f_{n-1} = n \hspace{.05cm} f_1 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} (n \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 1) \hspace{.05cm} f_1 = f_1$$

Zgodnie z powyższym wzorem częstotliwość drgania podstawowego w tej strunie wynosi:

$$ f_1 = 675 \hspace{.05cm} \textrm{Hz} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 450 \hspace{.05cm} \textrm{Hz} = 225 \hspace{.05cm} \textrm{Hz}$$

Znając częstotliwość drgania podstawowego możemy przystąpić do sprawdzenia czy możliwe jest wytworzenie w tej strunie fali stojącej o częstotliwości 1575 Hz. Jak napisaliśmy wyżej kolejne częstotliwości rezonansowe wytworzone w strunie są całkowitymi wielokrotnościami drgania podstawowego, zatem:

$$\dfrac{1575 \hspace{.1cm} \textrm{Hz}}{225 \hspace{.1cm} \textrm{Hz}} = 7$$

Wynikiem dzielenia jest liczba całkowita, a więc fala stojąca o częstotliwości 1575 Hz może zostać wytworzona w tej strunie.


Rozwiązania kolejnych zadań z tego arkusza maturalnego znajdziesz na poniższych stronach:

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2018 – zad. nr 1-4

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2018 – zad. nr 5-8

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2018 – zad. nr 13-16

Dodaj komentarz