Środek masy

Mechanika klasyczna - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Aby opisać nawet najbardziej złożone zjawiska fizyczne fizycy często korzystają z pewnych uproszczeń oraz, o ile występują, odniesień do zjawisk już wcześniej poznanych. Jednym z takich uproszczeń jest traktowanie ruchu postępowego ciała tj. ruchu odbywającego się wzdłuż linii prostej z prędkością V  (np. jazda na łyżwach po lodowisku), jak ruchu pojedynczej cząstki – ruch cząstki odzwierciedla wówczas ruch całego ciała. Gdybyśmy chcieli jednak opisać bardziej złożone ruchy ciała np. ruch młotka wyrzuconego pod pewnym kątem do poziomu (zobacz poniższy rysunek), będziemy musieli skorzystać z innego uproszczenia: środka masy ciała lub układu ciał.

ruch młotka wyrzuconego pod kątem do poziomu - rysunek schematyczny - środek masy
Ruch młotka wyrzuconego pod pewnym kątem do poziomu. Każda część młotka porusza się w inny sposób, dlatego ruch młotka nie może być traktowany jak ruch pojedynczej cząstki. Aby opisać ruch młotka korzystamy z pojęcia środka masy (żółta kropka), który, w tym przypadku, porusza się po torze parabolicznym.

Środek masy – definicja

Zamiast rozpatrywać poszczególne ruchy ciała lub układu ciał wystarczy rozważyć ruch tylko jednego punktu – środka masy ciała (układu ciał).

Środek masy – definicja
Środek masy ciała lub układu ciał to pewien szczególny punkt, który porusza się tak, jakby była w nim skupiona całkowita masa ciała (ciał), a wszystkie siły zewnętrzne były przyłożone w tym właśnie punkcie.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące sposobu wyznaczania środka masy dla układu kilku cząstek oraz dla ciał rozciągłych, składających się z bardzo dużej liczby cząstek.

Środek masy układu dwóch cząstek

Rozważmy układ dwóch cząstek o masach m1 i m2 oddalonych od siebie o wielkość l. Oś x  przechodzi przez środek obydwu cząstek. Zakładamy ponadto, że m1 > m2 oraz, że cząstka o masie m1 znajduje się w odległości x1, a cząstka m2 w odległości x2 od początku osi x (ozn. „0”).

układ dwóch cząstek - wyznaczanie środka masy układu - rysunek schematyczny - środek masy
Dwa ciała o masach m1 i m2 oddalone od siebie o l. Ponieważ m1 > m2, dlatego środek masy xsm  znajduje się bliżej cząstki o masie m1.

Wyrażenie pozwalające obliczyć położenie środka masy xsm  układu tych dwóch cząstek przedstawia się następująco:

$$x_{sm} = \frac{m_1 \hspace{.05cm} x_1 + m_2 \hspace{.05cm} x_2}{m_1 + m_2}$$

Aby sprawdzić słuszność powyższego wzoru załóżmy, że m1 = 0. Mamy wówczas: $x_{sm} = \dfrac{m_2 x_2}{m_2} = x_2$, co jest zgodne z naszymi założeniami. Dla m2 = 0 otrzymamy zgodnie z oczekiwaniami $x_{sm} = \dfrac{m_1 x_1}{m_1} = x_1$. W końcu, gdy m1m2 ≠ 0, czyli tak jak w sytuacji przedstawionej na powyższym rysunku, środek masy xsm  układu może przyjmować wartości od x1 do x2, a więc musi leżeć gdzieś pomiędzy cząstkami.

Jeżeli w powyższym wzorze sumę mas cząstek m1 + m2 zastąpimy wielkością M  oznaczającą całkowitą masę cząstek, dostaniemy:

$$x_{sm} = \frac{m_1 \hspace{.05cm} x_1 + m_2 \hspace{.05cm} x_2}{M}$$

Środek masy układu n  cząstek

Dla układu składającego się z n  cząstek położenie środka masy układu wyznaczymy z poniższego wzoru:

$$x_{sm} = \frac{m_1 \hspace{.05cm} x_1 + m_2 \hspace{.05cm} x_2 + … + m_n \hspace{.05cm} x_n}{m_1 + m_2 + … + m_n} = \frac{1}{M} \hspace{.05cm} \sum\limits_{i = 1}^{n} \hspace{.05cm} m_i \hspace{.05cm} x_i$$

gdzie i  jest znacznikiem przyjmującym wartości od 1 do n  numerującym poszczególne cząstki układu.

W ogólności, gdy cząstki znajdują się w trójwymiarowym układzie współrzędnych xyz, środek masy układu cząstek posiada trzy współrzędne xsm, ysm  i zsm :

$$x_{sm} = \frac{1}{M} \hspace{.05cm} \sum\limits_{i = 1}^{n} \hspace{.05cm} m_i \hspace{.05cm} x_i \hspace{2cm} y_{sm} = \frac{1}{M} \hspace{.05cm} \sum\limits_{i = 1}^{n} \hspace{.05cm} m_i \hspace{.05cm} y_i \hspace{2cm} z_{sm} = \frac{1}{M} \hspace{.05cm} \sum\limits_{i = 1}^{n} \hspace{.05cm} m_i \hspace{.05cm} z_i$$

Powyższe równania możemy zapisać w postaci równania wektorowego:

$$\vec{r}_{sm} = \frac{1}{M} \hspace{.05cm} \sum\limits_{i = 1}^{n} \hspace{.05cm} m_i \hspace{.05cm} \vec{r}_i$$

gdzie  $\vec{r_i}$  to wektor położenia i-tej cząstki równy:

$$\vec{r}_i = x_i \hspace{.05cm} \hat{i} + y_i \hspace{.05cm} \hat{j} + z_i \hspace{.05cm} \hat{k}$$

gdzie $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$  to wektory jednostkowe związane odpowiednio z osią x, osią y  i osią z.

Środek masy ciała rozciągłego (układu bardzo wielu cząstek)

Przedmioty codziennego użytku składają się z ogromnej liczby cząstek, dlatego aby wyznaczyć współrzędne położenia środka masy tych ciał musimy zastosować zupełnie inne podejście, niż to, które podaliśmy wyżej. Jeżeli założymy, że ciało, dla którego chcemy obliczyć położenie środka masy, jest ciałem jednorodnym tj. składa się tylko i wyłącznie z atomów (cząstek) tego samego rodzaju, współrzędne środka masy opisują poniższe równania:

$$x_{sm} = \frac{1}{V} \hspace{.05cm} \int x \hspace{.05cm} dV \hspace{2cm} y_{sm} = \frac{1}{V} \hspace{.05cm} \int y \hspace{.05cm} dV \hspace{2cm} z_{sm} = \frac{1}{V} \hspace{.05cm} \int z \hspace{.05cm} dV$$

gdzie:
V  – całkowita objętość ciała,
dV  – objętość elementu ciała o masie dm.

Ważna uwaga
Środek masy wcale nie musi znajdować się w obrębie danego ciała. W przypadku podkowy, czy rogala środek masy znajduje się poza tymi ciałami.

Dodaj komentarz