Gaz doskonały

30 grudnia 2010

Gaz doskonały nazywany także gazem idealnym to abstrakcyjny model gazu stosowany przez fizyków do opisu jego podstawowych właściwości. Zadaniem wszelkich abstrakcyjnych modeli stosowanych w fizyce jest uproszczenie opisu (a więc także obliczeń) zjawisk fizycznych zachodzących w danym ośrodku i na tej podstawie w mniej lub bardziej istotny sposób zrozumienie mechanizmów związanych właśnie z tymi zjawiskami.

Czytaj całość


Zasady termodynamiki

12 grudnia 2010

Tak, jak zasady dynamiki Newtona stanowią fundament mechaniki klasycznej, tak zasady termodynamiki stanowią podstawę działu fizyki nazywanego Termodynamiką. Termodynamika zajmuje się badaniem zjawisk fizycznych, którym towarzyszy proces wymiany energii pomiędzy dowolnym układem a otoczeniem oraz wszelkich procesów energetycznych odbywających się w obrębie takiego układu.

Czytaj całość


Rozszerzalność temperaturowa

09 grudnia 2010

Rozszerzalność temperaturowa, inaczej rozszerzalność cieplna, to zjawisko fizyczne polegające na zmianie rozmiarów liniowych lub objętości ciała pod wpływem zmiany temperatury. Uwzględnianie efektów rozszerzalności temperaturowej, przede wszystkim, ciał stałych jest od dawna stosowaną praktyką, zapobiegającą tworzeniu się różnego rodzaju odkształceń, czy też zbyt silnych naprężeń mogących spowodować znaczne uszkodzenie czy nawet zniszczenie np. obiektów budowlanych.

Czytaj całość


Ciepło – definicja

08 grudnia 2010

Ciepło to jedna z form przekazywania energii pomiędzy układem a otoczeniem na skutek istniejącej pomiędzy nimi różnicy temperatury. Ze zjawiskiem transferu (przepływu) ciepła spotykamy się praktycznie codziennie. Jednym z takich przykładów jest proces przekazywania energii termicznej (energii cieplnej) pomiędzy gorącym kubkiem, tj. układem, a otoczeniem, czyli miejscem, w którym znajduje się kubek (np. pokój). Konsekwencją tego przekazu energii jest proces stopniowego zmniejszania się temperatury kubka, zachodzący aż do chwili, w której temperatura kubka zrówna się z temperaturą otoczenia – innymi słowy proces ten trwa do momentu osiągnięcia przez kubek oraz otoczenie stanu równowagi termodynamicznej.

Czytaj całość


Temperatura. Skala Kelvina, Celsjusza i Fahrenheita

08 grudnia 2010

Temperatura to jedna z siedmiu podstawowych wielkości układu jednostek SI. Pomiaru temperatury dokonujemy przy użyciu termometru, którego wskazanie odpowiada wartości temperatury wyrażonej w określonej skali temperatur. Proces definiowania skali temperatur odbywa się w odniesieniu do pewnego powtarzalnego oraz zależnego od temperatury zjawiska fizycznego, któremu przypisuje się pewną wartość temperatury. Punkt, któremu przypisywana jest określona wartość temperatury związana z takim zjawiskiem fizycznym, nosi nazwę stałego punktu standardowego.

Czytaj całość