Zasada zachowania energii

Mechanika klasyczna - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Zasada zachowania energii to jedno z najważniejszych, fundamentalnych praw przyrody, sformułowane w oparciu o wyniki licznych eksperymentów. Energia jest bardzo ważną wielkością fizyczną opisującą aktualny stan ciała lub układu ciał. Znajomość wartości energii ciała w początkowej i końcowej fazie ruchu pozwala na opis tego zdarzenia, bez konieczności posiadania informacji o wartości działających sił, czy drodze, po której ciało się poruszało. Treść zasady zachowania energii dla układu izolowanego, czyli układu ciał niewymieniającego masy i energii z otoczeniem, brzmi następująco:

Zasada zachowania energii – definicja

Zasada zachowania energii
Całkowita energia układu izolowanego nie ulega zmianie w czasie.

Poprzez termin całkowita energia układu rozumiemy wszystkie możliwe rodzaje energii tj. m.in. energię mechaniczną, termiczną, elektryczną, magnetyczną, chemiczną i jądrową. Zgodnie z zasadą zachowania energii, energia w układzie izolowanym nie może samoczynnie powstawać, ani znikać, co najwyżej może ulegać przemianie w inne formy energii, lecz jej sumaryczna wartość musi pozostać stała. Matematyczny zapis tej zasady przedstawia się następująco:

$$E_c = \textrm{constans}$$

Powyższą zależność możemy również wyrazić w takiej oto formie:

$$E_{cp} = E_{ck} \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} E_{1p} + E_{2p} + … + E_{np} = E_{kp} + E_{kp} + … + E_{kp}$$

gdzie:
Ecp  – początkowa całkowita energia układu,
Eck  – końcowa całkowita energia układu,
E1p..np  i E1k..nk  to odpowiednio początkowe i końcowe wartości różnych rodzajów energii w układzie.

Szczególne przypadki zasady zachowania energii

Zasadę zachowania energii całkowitej należy traktować jako podstawową zasadę zachowania energii. Jeżeli ograniczymy liczbę rodzajów energii dostępnych w danym układzie fizycznym, otrzymamy szczególne przypadki zasady zachowania energii odnoszące się do konkretnych zjawisk fizycznych, do których zalicza się m.in:

  • zasada zachowania energii mechanicznej – związek z energią kinetyczną i energią potencjalną,
  • pierwsza zasada termodynamiki – związek z energią wewnętrzną, ciepłem i pracą,
  • bilans cieplny – związek z ciepłem oddanym i pobranym przez ciało.

Zasada zachowania energii – przykład

Pewne ciało o masie m, znajdujące się początkowo w spoczynku, zaczyna spadać z wysokości h. Załóżmy, że jedyną siłą działającą na ciało jest siła ciężkości $\vec{F_g}$, pod wpływem której prędkość ciała zaczyna stopniowo wzrastać, osiągając maksymalną wartość tuż przed upadkiem na podłoże. Energia mechaniczna ciała składa się z dwóch składników: energii potencjalnej Ep  (związanej z wysokością, na której znajduje się ciało) i energii kinetycznej Ek  (związanej z prędkością ciała). Pomimo, że wartość energii potencjalnej i energii kinetycznej ciała ulega zmianie w czasie (zobacz: rysunek), całkowita wartość energii mechanicznej Ec  pozostaje stała w każdej sekundzie ruchu ciała (mówimy, że energia mechaniczna ciała jest zachowana).

spadek swobodny ciała z wysokości h - rysunek schematyczny - zasada zachowania energii
Spadek swobodny ciała z wysokości h : a) sytuacja przed upadkiem z wysokości h, b) sytuacja po przebyciu drogi równej h /2, c) sytuacja tuż przed upadkiem ciała na podłoże. W każdej z trzech przedstawionych sytuacji całkowita energia mechaniczna ciała przyjmuje taką samą wartość.

Zgodnie z powyższym rysunkiem, gdy ciało znajduje się na wysokości h  posiada tylko energię potencjalną Ep  (rysunek a), w związku z czym jego całkowita energia mechaniczna wynosi Ec  = Ep . Podczas spadania energia potencjalna ciała zaczyna stopniowo maleć (maleje wysokość, na której znajduje się ciało), a energia kinetyczna zaczyna stopniowo wzrastać (wzrasta prędkość ciała). Na wysokości h /2 energia potencjalna i energia kinetyczna są sobie równe (rysunek b) – całkowita energia mechaniczna ciała wynosi $E_c = \frac{1}{2} \hspace{.05cm} E_p + \frac{1}{2} \hspace{.05cm} E_k$. Tuż przed upadkiem ciało posiada już tylko energię kinetyczną Ek  (rysunek c), w związku z czym Ec  = Ek.

Dodaj komentarz