Moment bezwładności

05 sierpnia 2017

Moment bezwładności, oznaczany literą I, to wielkość fizyczna charakterystyczna dla ruchu obrotowego ciała. Wielkość ta przyjmuje stałą wartość dla danego ciała i określonej osi jego obrotu. Wartość momentu bezwładności zależy od masy ciała, położenia osi obrotu, wokół której obraca się ciało oraz od rozkładu (rozmieszczenia) jego masy. Można więc napisać, że moment bezwładności ciała informuje nas o tym, jak rozłożona jest masa obracającego się ciała wokół ustalonej osi jego obrotu. Im większa wartość momentu bezwładności, tym trudniej jest wprawić albo zmienić ruch obrotowy danego ciała (np. zmniejszyć lub zwiększyć jego prędkość kątową).

Czytaj całość


Ruch obrotowy – opis

01 sierpnia 2017
położenie i przemieszczenie kątowe ciała - rysunek schematyczny - ruch obrotowy - opis

Ruch opon samochodowych, kół zębatych czy wskazówek zegara na tarczy zegarowej to przykłady ruchu obrotowego. Ruch obrotowy dowolnego ciała zachodzi wokół pewnej osi nazywanej osią obrotu. Gdy położenie osi obrotu nie ulega zmianie w czasie (jak w przypadku ruchu wskazówek zegara) mówimy wówczas o ruchu obrotowym wokół stałej osi obrotu. W przeciwnym razie tj. gdy oś obrotu zmienia swoje położenie, mówimy o ruchu wokół zmiennej osi obrotu (jak w przypadku opon samochodowych). W artykule tym omówimy podstawowe wielkości fizyczne opisujące ruch obrotowy bryły sztywnej tj. ciała, którego kształt nie ulega zmianie podczas obrotów.

Czytaj całość


Środek masy

24 czerwca 2017
ruch młotka wyrzuconego pod kątem do poziomu - rysunek schematyczny - środek masy

Aby opisać nawet najbardziej złożone zjawiska fizyczne fizycy często korzystają z pewnych uproszczeń oraz, o ile występują, odniesień do zjawisk już wcześniej poznanych. Jednym z takich uproszczeń jest traktowanie ruchu postępowego ciała tj. ruchu odbywającego się wzdłuż linii prostej z prędkością V  (np. jazda na łyżwach po lodowisku), jak ruchu pojedynczej cząstki – ruch cząstki odzwierciedla wówczas ruch całego ciała. Gdybyśmy chcieli jednak opisać bardziej złożone ruchy ciała np. ruch młotka wyrzuconego pod pewnym kątem do poziomu (zobacz poniższy rysunek), będziemy musieli skorzystać z innego uproszczenia: środka masy ciała lub układu ciał.

Czytaj całość


Ruch jednostajny po okręgu

19 czerwca 2017
ruch jednostajny po okręgu - rysunek schematyczny

O ruchu jednostajnym po okręgu mówimy wówczas, gdy ciało porusza się po okręgu lub łuku okręgu ze stałą wartością bezwzględną prędkości. Wyrażenie bezwzględna wartość prędkości jest tu bardzo istotne, ponieważ w ruchu jednostajnym po okręgu kierunek wektora prędkości $\vec{V}$ ciała ulega ciągłej zmianie i wynosi +V  albo –V.  Ciągła zmiana kierunku prędkości ciała powoduje, że ruch jednostajny po okręgu, pomimo stałej bezwzględnej wartości prędkości ciała, jest ruchem przyspieszonym.

Czytaj całość


Rzut ukośny

15 czerwca 2017
rzut ukośny ciała - rysunek schematyczny - rzut ukośny

Rzut ukośny to przykład ruchu ciała odbywającego się w dwóch wymiarach przestrzeni: w płaszczyźnie poziomej x  oraz w płaszczyźnie pionowej y. Jeżeli pominiemy opór powietrza, wówczas, jak się za chwilę przekonasz, ruch ciała w kierunku poziomym odbywa się ze stałą prędkością Vx  = V0x  (przyspieszenie w tym kierunku jest równe a  = 0 m/s2), z kolei ruch w kierunku pionowym – ze zmienną prędkością Vy  (ciało porusza się w pionie ze stałym przyspieszeniem ziemskim $\vec{g}$). Dla lepszego zobrazowania opisanej sytuacji stworzono poniższy rysunek:

Czytaj całość