Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – rok 2017 („nowa matura”) – zadania nr 1 – 4

Arkusze maturalne
Brak komentarzy
Drukuj
nowa matura 2017 - zadanie nr 1_1

W zadaniu tym mamy do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a  < 0, ponieważ prędkość samochodu zmienia się z V0  = 50 km/h na Vk  = 0 km/h. Aby obliczyć czas hamowania th  samochodu skorzystamy ze wzoru na prędkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym (pamiętając, że a  < 0):

$$V_k = V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t_h$$

$$s = V_0 \hspace{.05cm} t_h \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t_h^2$$

gdzie:
V0  i Vk  to odpowiednio prędkość początkowa i końcowa samochodu,
a  – przyspieszenie samochodu,
th  – czas hamowania,
s  – droga hamowania.

Wielkością znaną jest s, V0  i Vk. Przekształcając wzór na Vk  względem przyspieszenia a, dostaniemy:

$$V_k = V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t_h \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} a \hspace{.05cm} t_h = V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} V_k \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} a = \frac{V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} V_k}{t_h}$$

W ten sposób wyeliminowaliśmy jedną z dwóch niewiadomych. Aby obliczyć wartość th  podstawmy wzór na przyspieszenie a  do wzoru na drogę s :

$$s = V_0 \hspace{.05cm} t_h \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} t_h^2 \cdot \left( \frac{V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} V_k}{t_h} \right) = V_0 \hspace{.05cm} t_h \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} V_0 \hspace{.05cm} t_h + \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} V_k \hspace{.05cm} t_h = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} V_0 \hspace{.05cm} t_h + \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} V_k \hspace{.05cm} t_h$$

Po przekształceniu powyższego wzoru względem th , otrzymamy:

$$t_h = \frac{2 \hspace{.05cm} s}{V_0 + V_k}$$

Czas hamowania samochodu mamy wyrazić w sekundach, dlatego prędkości V0  i Vk  podane w km/h musimy wyrazić w m/s. Korzystamy z zależności:  $1 \frac{\rm m}{\rm s} = 3,\hspace{-.1cm}6 \frac{\rm km}{\rm h}$, w związku z czym  $V_0 = 13,\hspace{-.1cm}89 \frac{\rm m}{\rm s}$,  $V_k = 0 \frac{\rm m}{\rm s}$. W efekcie mamy:

$$t_h = \frac{2 \cdot 12 \hspace{.05cm} \textrm{m}}{13,\hspace{-.1cm}89 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}} + 0 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}}} = 1,\hspace{-.1cm}73 \hspace{.05cm} \textrm{s}$$

Prawidłowa odpowiedź: czas hamowania samochodu th  = 1,73 s.

nowa matura 2017 - zadanie nr 1_2

Zdanie 1

Zjawisko tarcia jest bezpośrednio związane z niedoskonałością powierzchni, po której się poruszamy. Im większa niedoskonałość (chropowatość) powierzchni, tym większa wartość współczynnika tarcia, a więc tym większa siła tarcia działająca na poruszające się ciało.

Zdanie 2

Im większa wartość współczynnika tarcia opon o jezdnię, tym większa wartość siły tarcia działającej na poruszający się samochód i tym samym krótsza droga hamowania samochodu.

Zdanie 3

Zjawisko poślizgu wpływa bardzo niekorzystnie na ruch samochodu przyczyniając się do chwilowej lub całkowitej utraty sterowności nad samochodem. Jednym z bezpośrednich efektów poślizgu jest wydłużenie minimalnej drogi hamowania samochodu – wskutek chwilowego „braku kontaktu” opon z podłożem prędkość samochodu nie ulega zmniejszeniu wraz z pokonywaniem kolejnych odcinków jezdni.

Prawidłowa odpowiedź: 1 – P,  2 – P,  3 – P.

nowa matura 2017 - zadanie nr 1_3

Podobnie jak w zadaniu 1.1 rozwiązywanie tego zadania rozpoczniemy od zapisania wzorów na prędkość Vk  i drogę s :

$$V_k = V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t_h$$

$$s = V_0 \hspace{.05cm} t_h \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t_h^2$$

Zgodnie z treścią zadania przyspieszenie a  samochodu wynosi tyle samo, co przyspieszenie samochodu z zadania 1.1, dlatego:

$$a = \frac{13,\hspace{-.1cm}89 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}} + 0 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}}}{1,\hspace{-.1cm}73 \hspace{.05cm} \textrm{s}} = 8,\hspace{-.1cm}03 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2}$$

Ze wzoru na Vk  dostaniemy wyrażenie na th  równe:

$$V_k = V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t_h \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} a \hspace{.05cm} t_h = V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} V_k \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} t_h = \frac{V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} V_k}{a}$$

Po podstawieniu wzoru na th  do wzoru na drogę s, otrzymamy:

$$s = V_0 \cdot \left( \frac{V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} V_k}{a} \right) \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} a \cdot \left( \frac{V_0 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} V_k}{a} \right)^2 = \frac{V_0^2}{a} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{V_0 \hspace{.05cm} V_k}{a} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{1}{2 \hspace{.05cm} a} \cdot \left( V_0^2 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} 2 \hspace{.05cm} V_0 \hspace{.05cm} V_k + V_k^2 \right)$$

Po skróceniu:

$$s = \frac{V_0^2}{a} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{V_0 \hspace{.05cm} V_k}{a} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{V_0^2}{2 \hspace{.05cm} a} + \frac{V_0 \hspace{.05cm} V_k}{a} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{V_k^2}{2 \hspace{.05cm} a} = \frac{V_0^2}{2 \hspace{.05cm} a} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{V_k^2}{2 \hspace{.05cm} a} = \frac{\left( V_0^2 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} V_k^2 \right)}{2 \hspace{.05cm} a}$$

i przekształceniu względem Vk  dostaniemy wzór na prędkość samochodu w chwili zderzenia z przeszkodą:

$$V_k^2 = V_0^2 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} 2 \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} s \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} V_k = \sqrt{\mathstrut V_0^2 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} 2 \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} s}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych i wykonaniu obliczeń dostaniemy (pamiętamy o zamianie jednostek prędkości:  $V_0 = 60 \frac{\rm km}{\rm h} = 16,\hspace{-.1cm}67 \frac{\rm m}{\rm s}$):

$$V_k = \sqrt{\left( \mathstrut 16,\hspace{-.1cm}67 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}} \right)^2 \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} 2 \cdot 8,\hspace{-.1cm}03 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2} \cdot 12 \hspace{.05cm} \textrm{m}} = 9,\hspace{-.1cm}23 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}}$$

Prawidłowa odpowiedź: prędkość samochodu w chwili uderzenia w przeszkodę Vk  = 9,23 m/s.

nowa matura 2017 - zadanie nr 2_1

Aby rozłożyć wektor prędkości  $\vec{V}$  kuli K1 na składowe  $\vec{V_I}$  i  $\vec{V_{II}}$  należy poprowadzić dwie proste równoległe do osi I i II, styczne do końca wektora prędkości  $\vec{V}$.

Kierunek ruchu kuli K1 jest zgodny z kierunkiem osi II, z kolei kuli K2 – z kierunkiem osi I.

sprężyste zderzenie dwóch kul - rysunek schematyczny - nowa matura 2017 - zadanie nr 2_1
nowa matura 2017 - zadanie nr 2_2

Prawidłowa odpowiedź: C.

nowa matura 2017 - zadanie nr 3_1

Wyrażenie opisujące strumień indukcji pola magnetycznego $\Phi$  przedstawia się następująco:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} \alpha$$

gdzie:
$\vec{B}$  – wektor indukcji pola magnetycznego,
$\vec{S}$  – wektor powierzchni S,
$\alpha$  – kąt zawarty między wektorami  $\vec{B}$  i  $\vec{S}$.

Zgodnie z treścią zadania linie pola magnetycznego ustawione są prostopadle względem ramki, w związku z czym wektory  $\vec{B}$  i  $\vec{S}$  są względem siebie równoległe ($\vec{B}$  ||  $\vec{S}$) (wektor  $\vec{S}$  związany z ramką jest ustawiony prostopadle do ramki i ma kierunek zgodny z kierunkiem wektora indukcji  $\vec{B}$ ). Dla równoległego ustawienia tychże wektorów kąt α  = 0o.

Po podstawieniu wartości liczbowych do powyższego wzoru, otrzymamy:

$$\Phi = B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} 0^{\textrm{o}} = 0,\hspace{-.1cm}2 \hspace{.05cm} \textrm{T} \cdot 0,\hspace{-.1cm}05 \hspace{.05cm} \textrm{m} \cdot 0,\hspace{-.1cm}1 \hspace{.05cm} \textrm{m} \cdot 1 = 0,\hspace{-.1cm}001 \hspace{.05cm} \textrm{Wb}$$

Prawidłowa odpowiedź: strumień indukcji $\Phi$  = 0,001 Wb.

nowa matura 2017 - zadanie nr 3_2

Oznaczmy szukany kąt jako β, a odpowiadającą mu wartość strumienia indukcji pola magnetycznego jako  $\Phi_k$.  Z warunków zadania mamy:

$$\Phi_k = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} \Phi$$

Wiemy, że:

$$\Phi_k = B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} \beta \hspace{1cm} , \hspace{1cm} \Phi = B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} \alpha$$

Po podstawieniu powyższych wyrażeń do wzoru  $\Phi_k = \frac{1}{2} \hspace{.05cm} \Phi$  dostaniemy (wiemy z zadania 3.1, że kąt α  = 00, dla którego cos 0o = 1):

$$B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} \beta = \tfrac{1}{2} \cdot B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} \alpha = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} B \hspace{.05cm} S \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} \beta = \tfrac{1}{2}$$

Powyższy warunek spełnia kąt  β  = 600.

Prawidłowa odpowiedź: szukany kąt wynosi 60o.

nowa matura 2017 - zadanie nr 3_3

Zgodnie z prawem indukcji Faradaya wartość siły elektromotorycznej ε  indukowanej w obwodzie zależy od szybkości zmian strumienia  $Φ$  indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez obwód:

$$\varepsilon = \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{d\Phi}{dt}$$

gdzie wyrażenie  $\dfrac{d\Phi}{dt}$  opisuje wspomnianą szybkość zmiany strumienia indukcji pola magnetycznego.

Gdy w miejsce strumienia  $\Phi$  podstawimy zależność  $\Phi = B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} \alpha$  i następnie obliczymy pochodną  $\dfrac{d\Phi}{dt}$, dostaniemy:

$$\varepsilon = \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{d}{dt} \left( B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{cos} \hspace{.03cm} \alpha \right) = B \hspace{.05cm} S \hspace{.05cm} \textrm{sin} \hspace{.03cm} \alpha$$

Zgodnie z powyższym wzorem największą wartość siły elektromotorycznej (i tym samym największe wskazanie woltomierza) uzyskamy dla kąta α  = 90o, a więc dla przypadku, w którym wektor indukcji pola magnetycznego  $\vec{B}$  będzie ustawiony prostopadle do wektora powierzchni  $\vec{S}$  (innymi słowy: linie pola magnetycznego będą ustawione równolegle – pod kątem 0o – do powierzchni ramki).

Prawidłowa odpowiedź: A – 3.

nowa matura 2017 - zadanie nr 4_1

Korzystamy z drugiej zasady dynamiki Newtona oraz wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym (na kamień działa stała siła ciężkości oraz stała siła oporu). Na kamień upuszczony z okna z wysokości h  działa siła ciężkości  $\vec{F_g}$  oraz stała siła oporu powietrza  $\vec{F_T}$. Mamy:

$$F_g \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} F_T = m \hspace{.05cm} a \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} m \hspace{.05cm} g \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} F_T = m \hspace{.05cm} a \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} a = \frac{m \hspace{.05cm} g \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} F_T}{m} = g \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{F_T}{m}$$

Ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, którą oznaczymy jako h, mamy:

$$s = h = V_0 \hspace{.05cm} t + \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t^2$$

Ponieważ  $V_0 = 0 \frac{\rm m}{\rm s}$, dlatego:

$$h = \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} a \hspace{.05cm} t^2 \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} t^2 = \frac{2 \hspace{.05cm} h}{a} \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} t = \sqrt{\frac{\mathstrut 2 \hspace{.05cm} h}{a}}$$

Po wstawieniu w miejsce a  wyrażenia  $a = g \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \frac{F_T}{m}$, dostaniemy:

$$t = \sqrt{\frac{\mathstrut 2 \hspace{.05cm} h}{g \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \dfrac{F_T}{m}}} = \sqrt{\frac{\mathstrut 2 \cdot 19,\hspace{-.1cm}4 \hspace{.05cm} \textrm{m}}{9,\hspace{-.1cm}81 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}^2} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \dfrac{0,\hspace{-.1cm}148 \hspace{.05cm} \textrm{N}}{0,\hspace{-.1cm}255 \hspace{.05cm} \textrm{kg}}}} = 2,\hspace{-.1cm}05 \hspace{.05cm} \textrm{s}$$

Prawidłowa odpowiedź: przyjęty model zjawiska poprawnie opisuje zaistniałą sytuację.

nowa matura 2017 - zadanie nr 4_2

Siła oporu powietrza jest wprost proporcjonalna do kwadratu prędkości poruszającego się ciała, dlatego tuż przed upadkiem kamienia na ziemię, wartość siły oporu FT  będzie większa od wartości 0,148 N.

Prawidłowa odpowiedź: B – 1.


Rozwiązania kolejnych zadań z tego arkusza maturalnego znajdziesz na poniższych stronach:

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2017 – zad. nr 5-8

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2017 – zad. nr 9-12

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2017 – zad. nr 13-17

Dodaj komentarz