Test: Grawitacja – poziom łatwy

Testy z fizyki
Brak komentarzy
0%

Kto sformułował prawo powszechnego ciążenia?

Dobrze! Źle!

Dwa ciała o masach m  oraz M  znajdują się w odległości r. Siłę przyciągania grawitacyjnego pomiędzy tymi ciałami prawidłowo opisuje wzór:

Dobrze! Źle!

Siła przyciągania grawitacyjnego pomiędzy dwoma oddalonymi od siebie ciałami jest proporcjonalna do iloczynu mas tych obiektów oraz odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy tymi ciałami.

Na spadające z drzewa jabłko Ziemia działa siłą grawitacyjną o wartości trzech niutonów. Jabłko działa na Ziemię

Dobrze! Źle!

Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona jeżeli jedno ciało działa na drugie ciało, to ciało to działa na pierwsze ciało siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie. Dlatego też jabłko i Ziemia działają na siebie wzajemnie siłą o tej samej wartości równą 3 N.

Przybliżona wartość przyspieszenia grawitacyjnego g  w pobliżu powierzchni Ziemi wynosi

Dobrze! Źle!

Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi nie zależy od

Dobrze! Źle!

Czynniki wpływające na wartość przyspieszenia grawitacyjnego Ziemi zostały omówione w artykule Grawitacja w pobliżu Ziemi.

Prędkość ucieczki to prędkość, jaką należy nadać ciału, aby mogło ono opuścić pole grawitacyjne ciała niebieskiego. Wartość tej prędkości możemy obliczyć z następującego wzoru: $$V = \sqrt{\frac{\mathstrut 2 \hspace{.05cm} G \hspace{.05cm} M}{r}}$$ Oblicz stosunek prędkości ucieczki z planety A do prędkości ucieczki z planety B wiedząc, że promień planety A jest czterokrotnie większy od promienia planety B oraz, że masa planety A jest czterokrotnie mniejsza od masy planety B.

Dobrze! Źle!

Jednostką grawitacyjnej energii potencjalnej jest:

Dobrze! Źle!

Grawitacyjna energia potencjalna to jeden z rodzajów energii, a więc jej jednostką jest dżul (ozn. J).

Grawitacyjna energia potencjalna ciała o masie m  = 300 g znajdującego się na wysokości h  = 100 km nad powierzchnią Ziemi wynosi (masa Ziemi M  = 6 ⋅ 1024 kg, promień Ziemi r  = 6370 km):

Dobrze! Źle!

Korzystamy ze wzoru na grawitacyjną energię potencjalną:  $E_p = \hspace{.15cm} - \hspace{.05cm} G \hspace{.05cm} \frac{m \hspace{.05cm} M}{r + h}$.  Podstawiamy wszystkie dane do wzoru - pamiętając o zamianie jednostek tj. g na kg oraz km na m - i obliczamy wartość grawitacyjnej energii potencjalnej.

Ile praw opisujących ruch planet sformułował Johannes Kepler?

Dobrze! Źle!

Kepler sformułował trzy prawa opisujące ruch planet, które na jego cześć zostały nazwane prawami Keplera.

Zgodnie z pierwszym prawem Keplera

Dobrze! Źle!

Omówienie praw Keplera znajdziesz w artykule Prawa Keplera.

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 10
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz