Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – rok 2016 („nowa matura”) – zadania nr 13 – 16

Arkusze maturalne
2 komentarze
Drukuj
nowa matura 2016 - zadanie 13

Zastosowanie kulistego źródła światła Z sprawiło, że na ścianie powstały obszary półcienia oraz cienia całkowitego. Cień (C) to obszar, do którego nie docierają promienie świetlne bezpośrednio ze źródła światła. Półcień (P), z kolei, to obszar, do którego docierają promienie świetlne tylko z części powierzchni źródła. Sposób wyznaczenia tych dwóch obszarów został przedstawiony na poniższym rysunku:

tworzenie cienia i półcienia na ścianie - rysunek schematyczny - nowa matura 2016 - zadanie nr 13
nowa matura 2016 - zadanie 14_1

Zdanie 1

Zgodnie z wykresem opór termistora maleje wraz ze wzrostem temperatury. Mniejsza wartość oporu termistora wpływa oczywiście na zmniejszenie się całkowitej wartości oporu obwodu elektrycznego.

Zdanie 2

Im większa wartość oporu termistora, tym termistor bardziej „przeciwstawia się” przepływowi prądu elektrycznego, w związku z czym wraz ze wzrostem rezystancji R, natężenie prądu płynącego w obwodzie będzie maleć. Podobnie, wskazanie woltomierza będzie mniejsze, ponieważ spadek napięcia na termistorze ulegnie zwiększeniu.

nowa matura 2016 - zadanie 14_2

Korzystamy z drugiego prawa Kirchhoffa:

$$Z \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} I \hspace{.03cm} R \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} I \hspace{.03cm} R_t = 0$$

gdzie:
Z  – napięcie źródła,
I  – natężenie prądu płynącego w obwodzie,
R  – rezystancja opornika R,
Rt  – rezystancja opornika Rt.

Po przekształceniu powyższego wzoru względem Rt , dostaniemy:

$$I \left( R + R_t \right) = Z \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} R_t = \frac{Z}{I} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} R$$

Wiemy, że spadek napięcia na rezystorze R, zmierzony przez woltomierz, wynosi U  = 3 V. Zgodnie z prawem Ohma  $I = \frac{U}{R}$,  dlatego:

$$R_t = \frac{Z}{\frac{U}{R}} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} R = R \left( \frac{Z}{U} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} 1 \right)$$

Po podstawieniu wartości liczbowych oraz wykonaniu obliczeń, otrzymamy:

$$R_t = 500 \hspace{.05cm} \Omega \cdot \left( \frac{12 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{3 \hspace{.05cm} \textrm{V}} \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} 1 \right) = 1500 \hspace{.05cm} \Omega = 1,\hspace{-.1cm}5 \hspace{.05cm} \textrm{k}\Omega$$

Wartość Rt  = 1,5 kΩ na wykresie R (T ) odpowiada temperaturze T  = 55oC, zatem tyle właśnie wynosiła temperatura wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Prawidłowa odpowiedź: Rt  = 1,5 kΩ, T  = 55oC.

nowa matura 2016 - zadanie 14_3

Wraz ze wzrostem natężenia prądu przepływającego przez obwód wzrasta również temperatura (ciepło Joule’a – Lenza) elementów składowych obwodu m.in. termistora. Wzrost temperatury termistora sprawi, że pomiar temperatury otoczenia będzie zaburzony (temperatura mierzona przez termistor nie będzie równa temperaturze otoczenia).

nowa matura 2016 - zadanie 15_1

Prędkość ucieczki to minimalna prędkość, z jaką musi poruszać się ciało, aby mogło opuścić dowolne ciało niebieskie (np. planetę, czy gwiazdę). Im większa masa oraz im mniejszy promień ciała niebieskiego, tym większa prędkość ucieczki. Aby obliczyć wartość prędkości ucieczki z Układu Słonecznego dla obiektu znajdującego się w odległości 1 j.a. od Słońca skorzystamy z zasady zachowania energii (prędkość ta w praktyce odpowiada prędkości ucieczki względem Słońca, skupiającego większość masy Układu Słonecznego, dlatego w obliczeniach weźmiemy pod uwagę tylko energię kinetyczną związaną z obiektem oraz grawitacyjną energię potencjalną układu obiekt – Słońce):

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

gdzie:
Ek1  i Ek2  to odpowiednio energia kinetyczna obiektu przed i po nadaniu mu prędkości ucieczki (założyliśmy, że zmiana energii kinetycznej Słońca, ze względu na ogromną masę, jest na tyle mała, że możemy ją zaniedbać),
Ep1  i Ep2  – grawitacyjna energia potencjalna układu obiekt – Słońce przed i po nadaniu obiektowi prędkości ucieczki.

Obiekt poruszający się z prędkością ucieczki Vu  zatrzyma się (przynajmniej w teorii) w nieskończonej odległości od Słońca, zatem energia kinetyczna Ek2  i grawitacyjna energia potencjalna Ep2  będą równe zero. Zgodnie z zasadą zachowania energii, całkowita energia układu izolowanego (zakładamy, że układ obiekt – Słońce jest takim właśnie układem) pozostaje stała, w związku z czym energia początkowa układu Ek1  + Ep1  musi być także równa zero:

$$E_{k1} + E_{p1} = 0 \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} E_{k1} = \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} E_{p1}$$

Po podstawieniu w miejsce Ek1  i Ep1  wyrażeń na energię kinetyczną i grawitacyjną energię potencjalną, dostaniemy:

$$\frac{m \hspace{.05cm} V_U^2}{2} = \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} \left( \hspace{.15cm} – \hspace{.05cm} G \hspace{.05cm} \frac{m \hspace{.05cm} M_S}{r} \right) = G \hspace{.05cm} \frac{m \hspace{.05cm} M_S}{r}$$

gdzie:
m  i Vu  to odpowiednio masa oraz prędkość ucieczki obiektu z Układu Słonecznego,
G – stała grawitacji równa 6,67 ⋅ 10-11 N ⋅ m2/kg2,
MS  – masa Słońca,
r  – odległość obiektu od Słońca.

Po skróceniu oraz przekształceniu powyższego wyrażenia względem Vu , otrzymamy:

$$V_u = \sqrt{\frac{\mathstrut 2 \hspace{.05cm} G \hspace{.05cm} M_S}{r}}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych oraz wykonaniu obliczeń, mamy:

$$V_u = \sqrt{\frac{\mathstrut 2 \cdot 6,\hspace{-.1cm}67 \cdot 10^{-11} \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{N} \hspace{.05cm} \cdot \hspace{.05cm} \textrm{m}^2}{\textrm{kg}^2} \cdot 336000 \cdot 5,\hspace{-.1cm}98 \cdot 10^{24} \hspace{.05cm} \textrm{kg}}{150 \cdot 10^9 \hspace{.05cm} \textrm{m}}} = 42,\hspace{-.1cm}3 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{km}}{\textrm{s}}$$

Prawidłowa odpowiedź: prędkość ucieczki Vu  = 42,3 km/s.

nowa matura 2016 - zadanie 15_2

Zgodnie z tekstem do zadania 15, składowa równoległa prędkości sondy w fazie oddalania się od Jowisza wzrośnie o podwojoną wartość prędkości Jowisza. W związku z tym faktem, maksymalna prędkość sondy względem Słońca, po zastosowaniu asysty grawitacyjnej, może wynieść:

$$V_{s,max} = V_s + 2 \hspace{.05cm} V_J = 10 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{km}}{\textrm{s}} + 2 \cdot 13 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{km}}{\textrm{s}} = 36 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{km}}{\textrm{s}}$$

Prawidłowa odpowiedź: maksymalna prędkość sondy Vs,max  = 36 km/s.

nowa matura 2016 - zadanie 15_3

Zjawisko asysty grawitacyjnej wykorzystuje zjawisko przekazania (bardzo niewielkiej) części energii kinetycznej dużego ciała niebieskiego (np. planety) dużo mniejszemu obiektowi np. sondzie.

Prawidłowa odpowiedź: C.

nowa matura 2016 - zadanie 15_4

Zdanie 1

Jak wynika z tekstu do zadania 15, asysta grawitacyjna może być wykorzystana do zmniejszenia prędkości sondy, ponieważ przy zbliżaniu się sondy do planety, składowa równoległa prędkości sondy maleje o wartość prędkości planety.

Zdanie 2

Na tor ruchu sondy wpływa oddziaływanie grawitacyjne występujące pomiędzy sondą a planetą. Im mniejsza odległość od planety, tym większa wartość siły oddziaływania grawitacyjnego i tym większe zakrzywienie toru ruchu sondy.

Zdanie 3

Podczas oddalania się sondy od planety, prędkość sondy, a więc także i energia kinetyczna, wzrasta. Pomimo braku bezpośredniego kontaktu między sondą a planetą, sonda zwiększa swoją prędkość w podobny sposób jak ciało o małej masie zderzające się sprężyście z ciałem o bardzo dużej masie (nie występuje tu zmiana zwrotu wektora prędkości sondy o 180o, lecz, jak napisaliśmy wyżej, kierunek ruchu sondy ulega wyraźnej zmianie).

Prawidłowa odpowiedź: 1 – P,  2 – F,  3 – P.

nowa matura 2016 - zadanie 16

Dla częstotliwości f1  = 50 Hz napięcie skuteczne U1  = 240 V. Dla częstotliwości f2 napięcie skuteczne U2 będzie równe (korzystamy z proporcji):

$$U_2 = \frac{f_2 \hspace{.1cm} U_1}{f_1} = \frac{60 \hspace{.05cm} \textrm{Hz} \cdot 240 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{50 \hspace{.05cm} \textrm{Hz}} = 288 \hspace{.05cm} \textrm{V}$$

Prawidłowa odpowiedź: U  = 288 V.


Rozwiązania kolejnych zadań z tego arkusza maturalnego znajdziesz na poniższych stronach:

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2016 – zad. nr 1-4

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2016 – zad. nr 5-8

Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – nowa matura – rok 2016 – zad. nr 9-12

Dodaj komentarz

2 komentarze

 • Ela

  Dodano dnia 24 stycznia 2019 o godz. 18:43

  Odnośnie zadania 15.1 jakim cudem znika tam masa?

  • Admin

   Dodano dnia 29 stycznia 2019 o godz. 09:17

   Masa m  występuje po obydwu stronach równania, dlatego ulega skróceniu. Pozostaje tylko masa MS  związana z masą Słońca.