Prawo Ohma – zadanie nr 1

Elektryczność i magnetyzm - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Na podstawie poniższej zależności prądowo-napięciowej dla pewnego przewodnika oblicz jego opór.

zależność prądowo-napięciowa dla przewodnika spełniającego prawo Ohma - prawo Ohma - zadanie nr 1
Zależność prądowo-napięciowa dla pewnego przewodnika spełniającego prawo Ohma
rozwiązanie

Opór elektryczny nazywany także rezystancją i oznaczany dużą literą R, wyraża się poniższym wzorem:

$$R = \frac{U}{I}$$

gdzie:
U  – różnica potencjałów przykładana do dwóch końców przewodnika,
I  – natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik.

Zgodnie z powyższym wzorem obliczenie wartości oporu elektrycznego będzie wymagało od nas znajomości wartości napięcia U  oraz natężenia prądu I. Wartości te nie są podane w treści zadania. Możemy je jednak odczytać z wykresu I(U). Zwróć uwagę, że zależność prądowo-napięciowa tego przewodnika jest zależnością liniową, co oznacza, że przewodnik ten spełnia prawo Ohma. W związku z powyższym wartość oporu elektrycznego obliczona na podstawie wartości U  oraz I , odczytanych dla każdego punktu na powyższym wykresie, będzie przyjmować jednakową wartość. Niezależnie więc od wybranego przez nas punktu powinniśmy otrzymać wartość R  równą:

$$R = \frac{3 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{6 \cdot 10^{-3} \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 0,\hspace{-.1cm}5 \cdot 10^3 \hspace{.05cm} \Omega = 500 \hspace{.05cm} \Omega$$

Ważna uwaga
Wartości natężenia prądu na powyższym wykresie zostały wyrażone w miliamperach – mA (1 mA = 10-3 A), dlatego też przed podstawieniem wybranej przez nas wartości I  do wzoru na opór musieliśmy wyrazić ją w amperach (A).

Dodaj komentarz