Względność czasu – zadanie nr 1

Mechanika relatywistyczna - zadania
Brak komentarzy
Drukuj

Jednym z testów dylatacji czasu wynikającego ze szczególnej teorii względności Einsteina są pomiary czasów życia cząstek przyspieszanych w akceleratorach do prędkości bliskich prędkości światła. Wiedząc, że czas życia spoczywającego mionu (jedna z cząstek elementarnych) wynosi 2,2 μs, oblicz o ile razy czas życia mionu ulegnie wydłużeniu jeżeli będzie on poruszał się z prędkością 0,995 c względem układu odniesienia związanym z nieruchomym obserwatorem.

rozwiązanie

Celem lepszego zobrazowania sytuacji opisanej w treści zadania spójrzmy na poniższy rysunek. Czas życia spoczywającego mionu to czas upływający pomiędzy jego powstaniem a rozpadem na inne cząstki elementarne. Zarówno proces powstania, jak i rozpad mionu zachodzą w tym samym punkcie przestrzeni, dlatego też pomiar odstępu czasu pomiędzy tymi zdarzeniami wymaga użycia przez obserwatora tylko jednego zegara (dla lepszego zobrazowania opisanej sytuacji zarówno mion, jak i zegar przedstawiono dwukrotnie – na początku oraz końcu pomiaru). W związku z tym czas życia mionu zmierzony przez obserwatora jest czasem własnym mionu Δt0  = 2,2 μs (zobacz: Względność czasu), a układ odniesienia względem którego dokonano pomiaru możemy nazwać układem spoczynkowym mionu.

pomiar odstępu czasu pomiędzy powstaniem a rozpadem spoczywającego mionu wykonywany przez dwóch różnych obserwatorów - rysunek schematyczny - względność czasu - zadanie nr 1
Pomiar odstępu czasu pomiędzy powstaniem a rozpadem spoczywającego mionu wymaga użycia przez obserwatora tylko jednego zegara, ponieważ wspomniane zdarzenia zachodzą w tym samym miejscu w przestrzeni (dla czytelności położenie mionu w momencie rozpadu oraz zegara w momencie pomiaru tego zdarzenia narysowano przesunięte względem początkowego położenia). Drugi przypadek – mion poruszający się z prędkością bliską prędkości światła c  – wymaga użycia dwóch zsynchronizowanych zegarów, ponieważ powstanie i rozpad mionu zachodzi w dwóch różnych miejscach w przestrzeni.

Zajmijmy się teraz drugim przypadkiem tzn. sprawdźmy ile będzie wynosił odstęp czasu poruszającego się mionu zmierzony przez nieruchomego obserwatora. Ponieważ w tym przypadku proces powstania i rozpadu mionu wystąpi w dwóch różnych miejscach w przestrzeni, wobec tego konieczne będzie użycie dwóch wzajemnie zsynchronizowanych zegarów. Czas zmierzony przez obserwatora oznaczymy przez Δt  i oczekujemy, że będzie on dłuższy od czasu własnego mionu (pamiętamy, że względny ruch zmienia szybkość z jaką płynie czas pomiędzy zdarzeniami). Aby dowiedzieć się ile wynosi odstęp czasu zmierzony przez obserwatora dla mionu poruszającego się z prędkością 0,995 c  skorzystamy z następującego wyrażenia:

$$\Delta \hspace{.03cm} t = \frac{\Delta \hspace{.03cm} t_0}{\sqrt{\mathstrut 1 \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} \left( \frac{V}{c} \right)^2}}$$

Po podstawieniu do powyższego wzoru wartości liczbowych oraz wykonaniu obliczeń otrzymamy wartość Δt, równą:

$$\Delta \hspace{.03cm} t = \frac{2,\hspace{-.1cm}2 \hspace{.05cm} \mu\textrm{s}}{\sqrt{\mathstrut 1 \hspace{.1cm} – \hspace{.1cm} \left( \dfrac{0,\hspace{-.1cm}995 \hspace{.05cm} c}{c} \right)^2}} = 22 \hspace{.05cm} \mu\textrm{s}$$

Widzimy więc, że czas życia poruszającego się mionu uległ ponad 10-cio krotnemu wydłużeniu w stosunku do czasu życia spoczywającego mionu.

Dodaj komentarz