Arkusz maturalny z fizyki – poziom rozszerzony – rok 2019 („nowa matura”) – zadania nr 9 – 12

21 listopada 2019
nowa matura 2019 - zadanie nr 9
nowa matura 2019 - zadanie nr 9_1

jon dodatni w polu magnetycznym - rysunek schematyczny - nowa matura 2019 - zadanie nr 9_1
nowa matura 2019 - zadanie nr 9_2

Siłą dośrodkową działającą na jon dodatni jest siła Lorentza $\vec{F_B}$, pod wpływem której jon doznaje przyspieszenia dośrodkowego. Druga zasada dynamiki Newtona zapisana dla tego przypadku, wynosi:

$$\vec{F}_{wyp} = \vec{F_B} = m \hspace{.05cm} \vec{a} \hspace{.1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} q \hspace{.1cm} V \hspace{.05cm} B = \dfrac{m \hspace{.05cm} V^2}{r}$$

gdzie q  to ładunek jonu dodatniego, V  – prędkość jonu, B  – indukcja pola magnetycznego, a r  to promień okręgu, po którym porusza się jon dodatni.

Wiemy, że początkowo spoczywający jon dodatni ulegał przyspieszaniu w polu elektrycznym napięciem U. Zmiana energii kinetycznej jonu odpowiada wartości pracy wykonanej nad jonem przez siły elektryczne. Z porównania tych dwóch wielkości, dostaniemy (pomijamy początkową energię kinetyczną jonu, ponieważ jej wartość wynosi 0 J):

$$\Delta \hspace{.02cm} E_k = W \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} m \hspace{.05cm} V^2 = q \hspace{.1cm} U$$

Ładunek jonu dodatniego wynosi +e , gdzie e  to ładunek elementarny. Promień okręgu r  jest z kolei równy d/2. Po uwzględnieniu tych wielkości i przekształceniu pierwszego równania względem prędkości V, otrzymamy:

$$e \hspace{.1cm} V \hspace{.05cm} B = \dfrac{m \hspace{.05cm} V^2}{\tfrac{d}{2}} \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} V = \dfrac{e \hspace{.05cm} B \hspace{.05cm} d}{2 \hspace{.05cm} m}$$

Po wstawieniu powyższego wyrażenia do równania $\tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} m \hspace{.05cm} V^2 = e \hspace{.05cm} U$, dostaniemy:

$$\tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} m \hspace{.05cm} \left( \dfrac{e \hspace{.05cm} B \hspace{.05cm} d}{2 \hspace{.05cm} m} \right)^2 = e \hspace{.05cm} U \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} \tfrac{1}{2} \hspace{.05cm} m \cdot \dfrac{e^2 \hspace{.05cm} B^2 \hspace{.05cm} d^2}{4 \hspace{.05cm} m^2} = \dfrac{e^2 \hspace{.05cm} B^2 \hspace{.05cm} d^2}{8 \hspace{.05cm} m} = e \hspace{.05cm} U$$

i w efekcie:

$$m = \dfrac{e \hspace{.05cm} B^2 \hspace{.05cm} d^2}{8 \hspace{.1cm} U}$$

Prawidłowa odpowiedź: wzór pozwalający obliczyć masę m  jonu dodatniego wynosi $\hspace{.1cm} m = \dfrac{e \hspace{.05cm} B^2 \hspace{.05cm} d^2}{8 \hspace{.1cm} U}$.

nowa matura 2019 - zadanie nr 10_1

Prawidłowa odpowiedź: odpowiedź D.

nowa matura 2019 - zadanie nr 10_2

Zdanie 1

Przemiany 1-2 i 3-4 to przemiany izochoryczne, czyli przemiany zachodzące przy stałej wartości objętości. Podczas tej przemiany układ może wymieniać energię z otoczeniem tylko i wyłącznie wskutek cieplnego przepływu energii (praca nie jest wykonywana). Zmiana ciśnienia gazu jest wprost proporcjonalna do zmiany jego temperatury tj. wraz ze wzrostem ciśnienia, wzrasta również temperatura i odwrotnie. Gdy zmiana ciśnienia (a więc także i temperatury) jest dodatnia mówimy, że układ pobiera ciepło, z kolei gdy zmiana ciśnienia jest ujemna, mówimy, że układ oddaje ciepło. Zgodnie z wykresem p (V ) podczas przemiany 1-2 układ pobierał ciepło (wzrost ciśnienia), a podczas przemiany 3-4 – oddawał je do otoczenia (spadek ciśnienia), w związku z czym zdanie to jest fałszywe.

Zdanie 2

Przemiany 2-3 i 4-1 to przemiany izobaryczne, czyli przemiany zachodzące przy stałej wartości ciśnienia. Wzór pozwalający obliczyć pracę wykonaną przez siły podczas przemiany izobarycznej wynosi:

$$W = p \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} V$$

gdzie p  to ciśnienie gazu, a ΔV  to zmiana objętości gazu przy zadanym ciśnieniu p.

W zadaniu tym interesuje nas porównanie wartości bezwzględnej pracy dla obydwu tych przemian, dlatego też powyższe wyrażenie możemy zapisać jako:

$$W = p \hspace{.05cm} |\Delta \hspace{.02cm} V|$$

Zgodnie z wykresem p (V ) zmiana objętości gazu w przemianie 2-3 oraz 4-1 przyjmuje, bez uwzględniania znaków, jednakową wartość, dlatego też:

$$W_{2-3} = p_2 \hspace{.05cm} |V_2 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} V_1| = p_2 \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} V$$

a dla przemiany 4-1:

$$W_{4-1} = p_1 \hspace{.05cm} |V_1 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} V_2| = p_1 \hspace{.05cm} \Delta \hspace{.02cm} V$$

Ponieważ p2  > p1 , dlatego też W2-3  > W4-1 , co oznacza, że zdanie to jest fałszywe.

Zdanie 3

Cykl przemian termodynamicznych przedstawiony w tym zadaniu jest cyklem zamkniętym (układ, po wykonaniu przemian powraca na początek cyklu). Cechą charakterystyczną cyklu zamkniętego jest to, że po ‘przejściu’ całego cyklu przemian energia wewnętrzna układu nie ulega zmianie (różnica energii wewnętrznej przed i po wykonaniu pełnego cyklu jest równa zero), w związku z czym zdanie to jest prawdziwe.

Prawidłowa odpowiedź: 1 – F,  2 – F,  3 – P.

nowa matura 2019 - zadanie nr 10_3

Dla cyklu zamkniętego, o którym mowa jest w tym zadaniu, zmiana energii wewnętrznej układu wynosi zero. Oznacza to, że całkowita praca W  wykonana podczas jednego, pełnego cyklu pracy tego silnika równa się ciepłu pobranemu Qpob  i oddanemu Qod  przez silnik, co możemy zapisać jako:

$$W = Q_{pob} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} Q_{od}$$

Aby powiązać ze sobą powyższe wielkości fizyczne skorzystamy z definicji sprawności η  silnika cieplnego:

$$\eta = \dfrac{W}{Q_{pob}}$$

Po przekształceniu pierwszego równania względem ciepła pobranego Qpob  i następnie podstawieniu go do równania opisującego sprawność silnika cieplnego, dostaniemy:

$$\eta = \dfrac{W}{Q_{pob}} = \dfrac{W}{W + Q_{od}}$$

Przekształcając następnie powyższe wyrażenie względem ciepła Qod , otrzymamy:

$$Q_{od} = \dfrac{W}{\eta} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} W = W \left( \dfrac{1}{\eta} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 1 \right)$$

Praca W  nie jest znana. Możemy ją jednak z łatwością obliczyć, ponieważ odpowiada ona polu powierzchni zawartej wewnątrz wykresu w układzie p (V ). Pole to jest równe polu prostokąta o bokach (p2  – p1 ) oraz (V2  – V1 ), w związku z czym praca W  wynosi:

$$W = \left(p_2 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} p_1 \right) \left(V_2 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} V_1 \right)$$

Oznacza to, że wyrażenie na ciepło Qod  jest równe:

$$Q_{od} = W \left( \dfrac{1}{\eta} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 1 \right) = \left(p_2 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} p_1 \right) \left(V_2 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} V_1 \right) \left( \dfrac{1}{\eta} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 1 \right)$$

Prawidłowa odpowiedź: wzór pozwalający obliczyć wartość ciepła oddanego przez gaz do chłodnicy wynosi $\hspace{.1cm} Q_{od} = \left(p_2 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} p_1 \right) \left(V_2 \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} V_1 \right) \left( \dfrac{1}{\eta} \hspace{.15cm} – \hspace{.1cm} 1 \right)$.

nowa matura 2019 - zadanie nr 11
nowa matura 2019 - zadanie nr 11_1

Zadanie to rozwiążemy metodą eliminacji. Zacznijmy od sprawdzenia poprawności podłączenia do obwodu amperomierza oraz woltomierza. Jak wiadomo, amperomierz musi być połączony szeregowo, a woltomierz – równolegle. Warunek ten spełnia tylko obwód z rysunku A, E oraz F. Następnie zastanówmy się nad samym sposobem pomiaru. Z treści zadania wynika, że dla każdego z oporników mierzono napięcie oraz natężenie prądu. Obwód przedstawiony na rysunku 1 nie zawiera żadnych węzłów, powodujących ‘podział’ ładunku elektrycznego, w związku z czym amperomierz mógł być podłączony w dowolnym miejscu tego obwodu. Do każdego z rezystorów (z osobna) musiał być również podłączony woltomierz, aby mierzyć na nim spadek napięcia. Powyższe warunki spełnia więc tylko obwód A oraz E.

Prawidłowa odpowiedź: rysunek A i E.

nowa matura 2019 - zadanie nr 11_2

Zdanie 1

Korzystamy z wykresu U (I ) przedstawionego na rysunku 2. Obydwa rezystory spełniają prawo Ohma (liniowa zależność napięcia i natężenia prądu), w związku z czym do obliczenia ich oporu możemy posłużyć się równaniem $R = \tfrac{U}{I}$ . Dla każdego z rezystorów odczytujemy z wykresu wartość napięcia i natężenia prądu i podstawiamy je następnie do wzoru na R. Mamy więc:

$$R_1 = \dfrac{U_1}{I_1} = \dfrac{3 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{0,\hspace{-.05cm}1 \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 30 \hspace{.05cm} \Omega \hspace{1cm} , \hspace{1cm} R_2 = \dfrac{U_2}{I_2} = \dfrac{1 \hspace{.05cm} \textrm{V}}{0,\hspace{-.05cm}2 \hspace{.05cm} \textrm{A}} = 5 \hspace{.05cm} \Omega$$

Powyższe wyniki oznaczają, że zdanie to jest prawdziwe.

Zdanie 2

Zdanie to jest fałszywe, ponieważ zgodnie z odpowiedzią udzieloną w zadaniu 11.1, natężenie prądu płynącego przez każdy element tego obwodu będzie miało jednakową wartość (konsekwencja braku węzłów w obwodzie).

Zdanie 3

Wartość mocy wydzielonej na każdym z oporników zależy od napięcia U  oraz od natężenia prądu I  przepływającego przez opornik: $P = U \hspace{.03cm} I$ . Spadek napięcia U  na rezystorze możemy, z prawa Ohma, zapisać jako  $U = R \hspace{.03cm} I$.  Wzór na moc będzie więc równy: $P = R \hspace{.05cm} I^2$ . Natężenie prądu przepływającego przez obydwa rezystory przyjmuje jednakową wartość (patrz odpowiedź na zdanie 2). Ponieważ R1  > R2  w związku z czym P1  > P2 , a więc zdanie to jest fałszywe.

Zdanie 4

Rezystancja każdego z oporników jest znana (patrz odpowiedź do zdania 1). Oporniki są połączone szeregowo, dlatego też ich opór zastępczy wynosi:

$$R_z = R_1 + R_2 = 30 \hspace{.05cm} \Omega + 5 \hspace{.05cm} \Omega = 35 \hspace{.05cm} \Omega$$

Aby dowiedzieć się ile wynosi napięcie zasilacza przekształćmy wzór $R = \tfrac{U}{I}$  względem U, podstawmy wartości liczbowe i wykonajmy obliczenia:

$$U = I \hspace{.05cm} R = 0,\hspace{-.05cm}1 \hspace{.05cm} \textrm{A} \cdot 35 \hspace{.05cm} \Omega = 3,\hspace{-.05cm}5 \hspace{.05cm} \textrm{V}$$

Zdanie to jest prawdziwe.

Prawidłowa odpowiedź: 1 – P,  2 – F,  3 – F,  4 – P.

nowa matura 2019 - zadanie nr 12
nowa matura 2019 - zadanie nr 12_1

Zdanie 1

Zdanie to jest fałszywe, gdyż suma mas wszystkich produktów rozszczepienia jądra uranu 235 (i innych jąder atomowych) jest zawsze mniejsza od sumy mas jądra uranu 235 i neutronu inicjującego jego reakcję rozszczepienia (podczas rozszczepienia jądra wydziela się ogromna energia, która, zgodnie ze wzorem Einsteina, jest równoważna masie).

Zdanie 2

Podczas reakcji rozszczepienia jąder atomowych generowane są olbrzymie wartości energii. W przypadku naturalnego reaktora w Oklo energia rozszczepienia jąder uranu była głównie przekształcana w ciepło, a to oznacza, że zdanie to jest prawdziwe.

Zdanie 3

Zgodnie z treścią artykułu moderator to substancja, która spowalnia neutrony powstałe w wyniku rozszczepienia (..) by te mogły rozszczepić kolejne jądra uranu, a więc zdanie to jest prawdziwe.

Zdanie 4

Woda gruntowa pełniła rolę moderatora reakcji rozszczepienia jąder uranu 235. Gdy ta wyparowywała łańcuchowa reakcja rozszczepienia zwalniała albo całkowicie ustawała, a wraz z nią malała liczba jąder uranu ulegających rozszczepieniu w jednostce czasu. Zdanie to jest więc prawdziwe.

Prawidłowa odpowiedź: 1 – F,  2 – P,  3 – P,  4 – P.

nowa matura 2019 - zadanie nr 12_2

Punktem wyjścia dla każdego z powyższych równań reakcji rozszczepienia jąder atomowych będzie porównanie liczby masowej A oraz liczby atomowej Z jąder oraz cząstek przed oraz po zajściu danej reakcji.

Reakcja 1

– lewa strona równania reakcji: liczba masowa A = 1 + 235 = 236, liczba atomowa Z = 92
– prawa strona równania reakcji: liczba masowa A = 144 + 89 + 1 = 234, liczba atomowa Z = 56

Mamy więc: A = |236 – 234| = 2, Z = |92 – 56| = 36. Liczbę atomową Z = 36 należy wstawić w wykropkowane miejsce przy kryptonie (Kr). Liczba masowa A = 2 oznacza, że w reakcji tej ‘brakuje’ dwóch neutronów. Oznacza to, że w drugie wykropkowane miejsce musimy wstawić cyfrę 3 (do neutronu znajdującego się po prawej stronie równania reakcji musimy dodać kolejne dwa neutrony).

Reakcja 2

– lewa strona równania reakcji: liczba masowa A = 1 + 235 = 236, liczba atomowa Z = 92
– prawa strona równania reakcji: liczba masowa A = 94 + 2 = 96, liczba atomowa Z = 38

Mamy więc: A = |236 – 96| = 140, Z = |92 – 38| = 54. Liczbę atomową Z = 54 ma ksenon (Xe), dlatego w wykropkowane miejsce należy wstawić $\hspace{.1cm} ^{140}_{54} \hspace{.05cm} \textrm{Xe}$.

Reakcja 3

– lewa strona równania reakcji: liczba masowa A = 1, liczba atomowa Z = 0
– prawa strona równania reakcji: liczba masowa A = 144 + 94 + 2 = 240, liczba atomowa Z = 56 + 38 = 94

Mamy więc: A = |1 – 240| = 239, Z = |0 – 94| = 94. Liczbę atomową Z = 94 ma pluton (Pu), dlatego w wykropkowane miejsce należy wstawić $\hspace{.1cm} ^{239}_{94} \hspace{.05cm} \textrm{Pu}$.

Prawidłowa odpowiedź: 1 – $\hspace{.1cm} ^{89}_{36} \hspace{.05cm} \textrm{Kr}$  i $\hspace{.1cm} 3 \hspace{.1cm} ^{1}_{0} \hspace{.05cm} \textrm{n}$,  2 – $\hspace{.1cm} ^{140}_{54} \hspace{.05cm} \textrm{Xe}$,  3 – $\hspace{.1cm} ^{239}_{94} \hspace{.05cm} \textrm{Pu}$.

nowa matura 2019 - zadanie nr 12_3

Istnienie w okolicach Oklo naturalnego reaktora jądrowego stwierdzono m.in. na podstawie mniejszej zawartości izotopu uranu 235 oraz ponad dwukrotnie większej zawartości izotopu rutenu 99 w złożu w porównaniu z innymi złożami uranowymi.

Prawidłowa odpowiedź: jak napisano powyżej.


Rozwiązania kolejnych zadań z tego arkusza maturalnego znajdziesz na poniższych stronach:

Może to Cię również zainteresuje:

Oceń artykuł:

NieprzydatnySłabyPrzeciętnyPrzydatnyBardzo przydatny (2 ocen(-a), średnia ocena: 5,00 na 5)
Loading...

Tagi:

Dodaj komentarz

Pole wymagane
Pole wymagane (e-mail nie będzie widoczny)
Pole wymagane