Ciśnienie płynów

Mechanika płynów - teoria
Brak komentarzy
Drukuj

Aby wyznaczyć ciśnienie płynu w dowolnym jego punkcie możemy posłużyć się prostym przyrządem przeznaczonym do tego celu np. takim jak na poniższym rysunku. Głównym elementem tego przyrządu jest ruchomy tłok o powierzchni ΔS  opierający się na sprężynie, mogący poruszać się w kierunku pionowym (a więc wzdłuż cylindra stanowiącego jednocześnie obudowę tego przyrządu).

Ciśnienie płynów – wzór

Odpowiednie wyskalowanie takiego czujnika pozwala odczytać długość o jaką sprężyna ulega przesunięciu wskutek oddziaływania płynu na powierzchnię tłoka. Długość ta jest jednocześnie miarą siły ΔF, z jaką płyn działa na tłok i podstawą do wyznaczenia wartości ciśnienia p  (od angielskiego słowa pressure oznaczającego ciśnienie) wywieranego przez płyn, zdefiniowanego jako:

$$p = \frac{\Delta \hspace{.03cm} F}{\Delta \hspace{.03cm} S}$$

Dokładniej, ciśnienie w dowolnym punkcie płynu jest równe granicy tego ilorazu, gdy powierzchnia ΔS  wokół tego punktu staje się coraz mniejsza i mniejsza (osiągając rozmiar tego punktu).

schemat prostego przyrządu służącego do pomiaru ciśnienia płynów
Prosty czujnik ciśnienia – miarą ciśnienia jest względne położenie ruchomego tłoka (oznaczonego kolorem niebieskim)

W przypadku, gdy wartość siły działającej na tłok będzie jednakowa w każdym punkcie powierzchni tłoka, tzn. w przypadku równomiernego nacisku na jego powierzchnię, powyższe równanie będzie można zapisać w następującej formie:

$$p = \frac{F}{S}$$

gdzie F  to wartość siły działającej normalnie (prostopadle) na tłok o powierzchni S . Słowo „wartość siły” nie zostało przypadkowo wytłuszczone. Ciśnienie jest wielkością skalarną, a więc nie zależy od kierunku względem którego dokonujemy pomiaru (wartość siły jest właśnie skalarem).

Ciśnienie – jednostka

Jednostką ciśnienia w układzie SI jest N/m2, czyli paskal (ozn. Pa), nazwany tak na cześć francuskiego fizyka i matematyka Blaise Pascala (1623 – 1662). Innymi jednostkami ciśnienia, z którymi możesz się także spotkać jest atmosfera (ozn. atm), bar (ozn. bar), czy tor (ozn. Tr) nazywany również milimetrem słupa rtęci (ozn. mm Hg). Pomiędzy wymienionymi jednostkami ciśnienia a paskalem istnieje następująca zależność (podana dla średniej wartości ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza):

$$1,\hspace{-.1cm}01 \cdot 10^5 \hspace{.05cm} \textrm{Pa} = 1,\hspace{-.1cm}01 \hspace{.05cm} \textrm{bar} = 1 \hspace{.05cm} \textrm{atm} = 760 \hspace{.05cm} \textrm{Tr}$$

W poniższej tabeli przedstawiono kilka wybranych wartości ciśnienia (na podstawie Tablice fizyczno – astronomiczne wyd. Adamantan):

Ciśnienie (Pa)
Przestrzeń międzygalaktyczna 10-22
Przestrzeń międzyplanetarna 10-14
Na szczycie Mount Everest (8848 m n.p.m.) 3,3 ∙ 104
Średnie ciśnienie atmosferyczne w Polsce 1,01 ∙ 105
Ciśnienie powietrza w oponie samochodowej 2 ∙ 105
W butelce szampana 6 ∙ 105
Pod obcasem buta (’szpilka’) 2,5 ∙ 106
Sprężanie paliwa w silniku Diesla (3 – 9) ∙ 106
W butli tlenowej dla nurków 1,5 ∙ 107
Dno Rowu Mariańskiego (10994 m p.p.m.) 1,1 ∙ 108
Igła w maszynie do szycia 5 ∙ 108
Jądro Ziemi 3,7 ∙ 1011
Wybuch bomby jądrowej 5 ∙ 1013
Wnętrze gwiazdy neutronowej 1033

Dodaj komentarz