Test: Fizyka jądrowa – poziom łatwy

Testy z fizyki
Brak komentarzy
0%

Efektem trzech przemian α oraz dwóch przemian β, jakim ulega jądro  $^{238}_{92} \hspace{.08cm} \textrm{U}$  jest powstanie jądra:

Dobrze! Źle!

Jakiej masie równoważny jest 1 J energii?

Dobrze! Źle!

Zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina energia E  dowolnego obiektu związana jest z jego masą m  następującą relacją: E  = m c 2, gdzie c  to prędkość światła w próżni równa w przybliżeniu 3 ⋅ 108 m/s. Po przekształceniu tego wzoru względem masy, podstawieniu wartości liczbowych oraz wykonaniu obliczeń, dostaniemy: $$m = \frac{E}{c^2} = \frac{1 \hspace{.05cm} \textrm{J}}{\left( 3 \cdot 10^8 \hspace{.05cm} \tfrac{\textrm{m}}{\textrm{s}} \right)^2} = \tfrac{1}{9} \cdot 10^{-16} \hspace{.05cm} \textrm{kg}$$

Zaznacz zdanie fałszywe:

Dobrze! Źle!

Jądro atomowe wodoru zawiera tylko proton.

Czas połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 4 dni. W ciągu 12 dni z 20 g tego pierwiastka rozpadnie się:

Dobrze! Źle!

Po 12 dniach pozostanie 2,5 g tego pierwiastka, a więc w tym czasie rozpadowi ulegnie 20 g - 2,5 g = 17,5 g.

Wzajemny stosunek mas jąder izotopów wodoru  $^1_1 \hspace{.08cm} \textrm{H}$ ,  $^2_1 \hspace{.08cm} \textrm{H}$  oraz  $^3_1 \hspace{.08cm} \textrm{H}$  wynosi:

Dobrze! Źle!

Stabilność jądra atomowego jest charakteryzowana przez:

Dobrze! Źle!

Liczba neutronów w jądrach izotopów  $^{12}_6 \hspace{.08cm} \textrm{C}$ ,  $^{30}_{14} \hspace{.08cm} \textrm{Si}$ ,  $^{226}_{88} \hspace{.08cm} \textrm{Ra}$  i  $^{235}_{92} \hspace{.08cm} \textrm{U}$  wynosi odpowiednio:

Dobrze! Źle!

Liczbę neutronów n w jądrze atomowym możemy wyznaczyć na podstawie wzoru n = A - Z, gdzie A to liczba masowa, Z - liczba atomowa. Dla przykładu: dla izotopu węgla (C) liczba neutronów wynosi: n = 12 - 6 = 6.

Jądro atomu sodu (Na) składa się z 11 protonów i 12 neutronów. Oznacza to, że liczba elektronów, liczba atomowa oraz liczba masowa elektrycznie obojętnego atomu sodu wynosi:

Dobrze! Źle!

W elektrycznie obojętnym atomie liczba elektronów równa jest liczbie protonów (liczbie atomowej). Liczba masowa równa jest z kolei sumie protonów oraz neutronów w jądrze atomowym.

Promień jądra izotopu  $^{197}_{79} \hspace{.08cm} \textrm{Au}$  wynosi:

Dobrze! Źle!

Promień r  jądra atomowego możemy obliczyć z następującego wzoru: $$r = r_0 \hspace{.05cm} \sqrt[3]{\mathstrut A}$$ gdzie:

$r_0 = 1,\hspace{-.1cm}2 \cdot 10^{-15} \hspace{.05cm} \textrm{m}$,

A - liczba masowa jądra atomowego.

Czas połowicznego rozpadu izotopu  $^{131}_{53} \hspace{.08cm} \textrm{I}$  wynosi 8 dni. Jaka część początkowej masy tego pierwiastka pozostanie po 32 dniach?

Dobrze! Źle!

Czas połowicznego rozpadu to czas, po upływie którego liczba jąder danego pierwiastka zmniejsza się o połowę. Jeżeli czas połowicznego rozpadu izotopu  $^{131}_{53} \hspace{.08cm} \textrm{I}$  wynosi 8 dni, oznacza to, że po 8 dniach połowa początkowej liczby jąder tego izotopu (a więc także i masy) ulegnie rozpadowi. Po 16 dniach pozostanie 25% początkowej liczby jąder (połowa z 50%), po 24 dniach 12,5%, a po upływie 32 dni - 6,25% początkowej masy tego izotopu.

Promieniotwórczy izotop toru  $^{232}_{90} \hspace{.08cm} \textrm{Th}$  emituje cząstkę α i przechodzi w izotop radu Ra, który następnie ulega rozpadowi β. Efektem tych przemian jest powstanie izotopu  $^{\textrm{A}}_{\textrm{Z}} \textrm{X}$,  którego liczba atomowa Z i liczba masowa A wynoszą odpowiednio:

Dobrze! Źle!

Podczas rozpadu α emitowane jest jądro helu  $^{4}_{2} \hspace{.08cm} \textrm{He}$  (cząstka α). Oznacza to, że z jądra toru  $^{232}_{90} \hspace{.08cm} \textrm{Th}$,  ulegającemu rozpadowi α, otrzymamy jądro radu  $^{228}_{88} \hspace{.08cm} \textrm{Ra}$.  Podczas rozpadu β neutron ulega przekształceniu w proton (zjawisku temu towarzyszy także emisja elektronu oraz antyneutrina elektronowego). Oznacza to, że liczba masowa izotopu pozostaje bez zmian, a liczba atomowa zwiększa się o 1. W efekcie z jądra  $^{228}_{88} \hspace{.08cm} \textrm{Ra}$  otrzymamy jądro aktynu  $^{228}_{89} \hspace{.08cm} \textrm{Ac}$.

Po wchłonięciu neutronu przez jądro  $^{27}_{13} \hspace{.08cm} \textrm{Al}$  powstaje izotop sodu  $^{23}_{11} \hspace{.08cm} \textrm{Na}$ .  Oznacza to, że podczas tej reakcji emisji ulega:

Dobrze! Źle!

Gratuluję ukończenia testu!

Dobrze! Źle!

Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Niedostateczny
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Dopuszczający
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Dostateczny
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Dobry
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Bardzo dobry
Ilość pytań: 12
Twoja ocena: Celujący

Dodaj komentarz