Transformacja Lorentza – zadanie nr 3

12 stycznia 2012

Pewien obserwator związany z układem odniesienia W  widzi słaby błysk w odległości x1  = 1,1 km oraz silny błysk w odległości x2  = 2 km. Stwierdza ponadto, że odstęp czasowy pomiędzy błyskami wyniósł 20 μs oraz, że błysk słabszy nastąpił jako pierwszy. Oblicz względną prędkość obserwatora związanego z układem W’, który stwierdził, że obydwa błyski nastąpiły w tym samym miejscu w przestrzeni. Podaj ile wynosi odstęp czasu pomiędzy błyskami zmierzony w układzie W’  i na tej podstawie odpowiedz na pytanie, który błysk (w układzie W’ ) nastąpił wcześniej.

Czytaj całość


Transformacja Lorentza – zadanie nr 2

11 stycznia 2012

Naukowiec związany z układem odniesienia W  wyzwala w tym samym czasie dwie lampy błyskowe. Efektem tego zdarzenia jest słaby błysk w początku jego układu współrzędnych oraz silny błysk w odległości x  = 5 km. Obserwator w układzie W’  poruszający się w dodatnim kierunku osi x  z prędkością 0,42 c  również zauważa błyski. Oblicz odstęp czasu pomiędzy błyskami zmierzony przez obserwatora. Na podstawie uzyskanego wyniku wskaż, który błysk, zdaniem obserwatora, nastąpił wcześniej.

Czytaj całość


Transformacja Lorentza – zadanie nr 1

10 stycznia 2012

Obserwator związany z układem odniesienia W  stwierdza, że współrzędne pewnego zdarzenia są równe x  = 30 km i t  = 1 μs. Oblicz ile wynoszą współrzędne tego zdarzenia zmierzone w układzie odniesienia W’  poruszającego się względem układu W  w dodatnim kierunku osi x  z prędkością 0,99 c. Załóż, że w chwili t  = t’  = 0 współrzędne położenia wynoszą x  = x’  = 0.

Czytaj całość