Energia reakcji

17 lutego 2012

W artykule Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej przedstawiliśmy podstawowe wyrażenia opisujące energię całkowitą cząstki E , energię kinetyczną Ek  oraz energię spoczynkową E0 . Napisaliśmy, że zgodnie z teorią sformułowaną przez Alberta Einsteina energia spoczynkowa jest szczególnym rodzajem energii, którą posiada każde ciało obdarzone masą, niezależnie od tego czy spoczywa, czy też porusza się z określoną prędkością. W tym artykule poświęcimy nieco więcej uwagi energii reakcji.

Czytaj całość


Energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej

12 lutego 2012
porównanie energii kinetycznej ciała - ujęcie klasyczne i relatywistyczne - przykładowe wykresy - energia w ujęciu mechaniki relatywistycznej

Albert Einstein w sformułowanej przez siebie w roku 1905 szczególnej teorii względności oprócz wykazania, że przestrzeń i czas są ze sobą wzajemnie powiązane, dowiódł także, że masę dowolnego obiektu należy traktować jako jedną z postaci energii. Oznacza to, że masa i energia (podobnie jak czas i przestrzeń) są ze sobą ściśle powiązane i nie mogą być rozpatrywane niezależnie od siebie.

Czytaj całość


Pęd w ujęciu mechaniki relatywistycznej

07 lutego 2012

Zgodnie z mechaniką klasyczną wielkość fizyczna nazywana pędem jest wyrażona jako iloczyn masy i prędkości danego ciała. Jak pewnie pamiętasz z pojęciem pędu związana jest jedna z bardzo istotnych zasad w fizyce – zasada zachowania pędu – służąca do opisu wielu zjawisk fizycznych np. zderzeń pomiędzy kilkoma cząstkami. Wyobraźmy sobie, że dwaj obserwatorzy związani z różnymi układami odniesienia badają sprężyste zderzenie dwóch cząstek. W ujęciu fizyki nierelatywistycznej każdy z obserwatorów zarejestruje różne prędkości zderzających się cząstek, jednak każdy z nich stwierdzi, że zasada zachowania pędu będzie spełniona, ściślej: wartość pędu przed zderzeniem będzie taka sama jak po zderzeniu. A jak sytuacja ta przedstawia się w przypadku mechaniki relatywistycznej?

Czytaj całość


Transformacja Lorentza – zadanie nr 1

10 stycznia 2012

Obserwator związany z układem odniesienia W  stwierdza, że współrzędne pewnego zdarzenia są równe x  = 30 km i t  = 1 μs. Oblicz ile wynoszą współrzędne tego zdarzenia zmierzone w układzie odniesienia W’  poruszającego się względem układu W  w dodatnim kierunku osi x  z prędkością 0,99 c. Załóż, że w chwili t  = t’  = 0 współrzędne położenia wynoszą x  = x’  = 0.

Czytaj całość


Względność prędkości

02 stycznia 2012
względność prędkości - dwa układy odniesienia - rysunek schematyczny

W artykule Transformacja Lorentza zdefiniowaliśmy wzajemne zależności zachodzące pomiędzy współrzędnymi czasoprzestrzennymi dla dwóch układów odniesienia, z których jeden poruszał się względem drugiego ze stałą prędkością V. Obecnie skorzystamy z tych zależności, aby dowiedzieć się jakie prędkości zmierzą dwaj obserwatorzy badający ruch tego samego obiektu względem dwóch różnych inercjalnych układów odniesienia.

Czytaj całość