Druga zasada dynamiki Newtona – zadanie nr 2

05 stycznia 2011

Na ciało o masie m = 3 kg mogące poruszać się bez tarcia po poziomej powierzchni (wzdłuż umownej osi x) działa jedna lub dwie siły (zobacz rysunek). Dwie pierwsze siły o wartościach F1  = 6 N i F2  = 3 N skierowane są wzdłuż osi x, z kolei trzecia siła o wartości F3  = 2 N działa na ciało pod kątem Θ  = 60o. Oblicz przyspieszenie doznawane przez to ciało dla każdego z trzech przypadków przedstawionych na poniższym rysunku.

siły działające na ciało - rysunek schematyczny - druga zasada dynamiki Newtona - zadanie nr 2

Czytaj całośćZasady dynamiki Newtona

12 grudnia 2010

Fundamentem mechaniki klasycznej są trzy prawa sformułowane przez sir Izaac’a Newtona (1642-1727) nazywane zasadami dynamiki Newtona. Znajomość tych praw pozwala na przewidywanie ruchu danego obiektu fizycznego (np. położenia samochodu w funkcji czasu) o ile tylko posiadamy informacje dotyczące warunków początkowych odbywającego się ruchu (np. czy ciało poruszało się z pewną prędkością, czy też spoczywało). Ze względu na tą własność (przewidywania pewnych wielkości fizycznych trwającego ruchu) mechanikę klasyczną określa się często mianem mechaniki deterministycznej.

Czytaj całość