Prawo Pascala – zadanie nr 1

18 kwietnia 2012

Prasa hydrauliczna składa się z dwóch tłoków różniących się polem powierzchni. Na jeden z tych tłoków o powierzchni S1  = 5 m2 działa siła zewnętrzna F1  = 30 N, skierowana prostopadle do jego powierzchni. Wiedząc, że siła działająca na drugi tłok wynosi F2  = 66 N, oblicz powierzchnię tego tłoka.

Czytaj całość


Płyny w spoczynku. Ciśnienie hydrostatyczne – zadanie nr 3

17 marca 2012
naczynia połączone - rysunek schematyczny - ciśnienie hydrostatyczne - zadanie nr 3

W naczyniu w kształcie litery U znajdują się dwie nie mieszające się ze sobą ciecze znajdujące się w równowadze statycznej (zobacz: rysunek). W prawym ramieniu naczynia znajduje się woda o gęstości ρw  = 1000 kg/m3, a w lewym – substancja o nieznanej gęstości ρ. Oblicz gęstość tej substancji wiedząc, że wysokości słupów obydwu cieczy wynoszą: l  = 15 cm, d  = 18 cm.

Czytaj całość
Gęstość płynów – zadanie nr 3

12 marca 2012

Ryby sterują głębokością swojego zanurzenia w wodzie, zmieniając zawartość powietrza w pęcherzach pławnych, tak aby ich średnia gęstość była równa gęstości wody na danej głębokości. Przyjmij, że gdy całe powietrze jest usunięte z pęcherzy pławnych, ryba ma średnią gęstość równą 1,08 g/cm3. Oblicz, jaką część całkowitej objętości ryby musi stanowić powietrze w pęcherzach pławnych, aby jej gęstość zmniejszyła się do wartości odpowiadającej zwykłej gęstości wody (1,00 g/cm3). Gęstość powietrza jest znana i wynosi 0,00121 g/cm3.

Czytaj całość


Gęstość płynów – zadanie nr 2

11 marca 2012
trzy niemieszające się ze sobą ciecze wypełniające naczynie - gęstość płynów - zadanie nr 2

W pewnym prostopadłościennym naczyniu znajdują się trzy nie mieszające się ze sobą ciecze, których gęstość i objętość wynoszą odpowiednio: ciecz 1 – ρ1  = 800 kg/m3, V1  = 0,5 m3, ciecz 2 – ρ2  = 1100 kg/m3, V2  = 0,4 m3, ciecz 3 – ρ3  = 1400 kg/m3, V3  = 0,3 m3. Oblicz wartość siły, z jaką każda z tych cieczy oddziałuje na dno tego naczynia.

Czytaj całość