RSS
 

Prawa Keplera

17 Maj 2012

Od bardzo dawna ruch planet zachodzący na tle nieba fascynował badaczy na całym świecie. Pomimo wielu odkryć poczynionych na przestrzeni wieków, ruch planet pozostawał jedną wielką zagadką. Sytuacja ta uległa nagłej zmianie, kiedy niemiecki matematyk i astronom Johannes Kepler (1571 - 1630) sformułował na początku siedemnastego wieku trzy empiryczne prawa opisujące ruch planet, które obecnie, na jego cześć, noszą nazwę praw Keplera. Do sformułowania tychże praw przyczynił się obszerny zbiór danych obserwacyjnych zebranych przez duńskiego astronoma Tycho Brahe (1546 - 1601) - nauczyciela Keplera.
read more

 

Grawitacyjna energia potencjalna

17 Maj 2012

Na każde ciało o masie m wyrzucone ku górze z prędkością początkową V0 z powierzchni Ziemi (czy też z każdego innego ciała niebieskiego), działa siła ciężkości (grawitacji) Fg, zwrócona w kierunku Ziemi. Efektem działania siły Fg jest stopniowe zmniejszanie się energii kinetycznej Ek ciała, aż do momentu, w którym wartość Ek stanie się równa zero. Zupełnie odwrotna sytuacja występuje podczas swobodnego spadku takiego ciała, podczas którego wartość energii Ek ciała zaczyna stopniowo wzrastać. W obydwu tych przypadkach zmiany energii kinetycznej ΔEk ciała związane są z pracą W wykonywaną nad ciałem przez siłę ciężkości Fg, której wartość podczas wznoszenia się ciała jest ujemna (W < 0), z kolei podczas swobodnego spadku ciała - dodatnia (W > 0). Każdorazowa zmiana wartości energii kinetycznej ciała, spowodowana działaniem siły ciężkości Fg, powoduje zmianę grawitacyjnej energii potencjalnej układu ciało - Ziemia, której poświęcimy obecnie nieco więcej uwagi.
read more

 

Prędkość ucieczki

prędkość ucieczki - wzór ogólny - prędkość ucieczki
16 Maj 2012

Gdy wyrzucisz ciało w kierunku pionowym z pewną prędkością początkową V0, ciało to pod wpływem działającej na nie siły ciężkości skierowanej przeciwnie do kierunku jego ruchu, zacznie stopniowo zwalniać, na pewnej wysokości h jego prędkość będzie równa zero, po czym swobodnie spadnie na Ziemię. Gdybyśmy jednak nadali temu ciału pewną graniczną prędkość początkową nazywaną prędkością ucieczki, ciało to będzie poruszać się w górę, zatrzymując się dopiero w nieskończonej (przynajmniej teoretycznie) odległości od Ziemi. Sytuację tę możemy przenieść na każde ciało niebieskie i jak się za chwilę przekonasz wartość prędkości kosmicznej jest ściśle uzależniona od jego (ciała niebieskiego) masy oraz promienia.
read more

 

Grawitacja wewnątrz Ziemi

14 Maj 2012

Gęstość Ziemi zmienia się wraz ze wzrostem odległości R od jej środka (zobacz rysunek), wywierając istotny wpływ na wartość siły grawitacyjnej F. Okazuje się, że wartość siły grawitacyjnej działającej na cząstkę przy przemieszczaniu jej od punktu znajdującego się na powierzchni Ziemi do punktu zlokalizowanego w środku Ziemi najpierw ulega stopniowemu wzrostowi, na pewnej głębokości osiąga maksimum, po czym zaczyna stopniowo maleć.
read more

 

Grawitacja w pobliżu Ziemi

13 Maj 2012

Na dowolne ciało o masie m znajdujące się w pobliżu Ziemi działa siła ciężkości F o wartości

siła przyciągania grawitacyjnego - grawitacja w pobliżu Ziemi
gdzie G to stała grawitacji równa 6,67 ∙ 10-11 N ∙ m2/kg2, MZ to masa Ziemi, z kolei R - odległość pomiędzy środkiem Ziemi a ciałem.
read more

 

Prawo powszechnego ciążenia

10 Maj 2012

W 1665 roku mało znany wówczas fizyk imieniem Izaac Newton (1643-1727) dokonał wielkiego odkrycia w fizyce udowadniając, że siła utrzymująca Księżyc na orbicie to ta sama siła, która powoduje upadek jabłka z drzewa na ziemię. Skłonność ciał do wzajemnego zbliżania się do siebie, której ulegają wszystkie obiekty we Wszechświecie, została nazwana przez Newtona ciążeniem (grawitacją).
read more

 
 

Polub mnie na Facebook'u!